Tehtävä 37: Kirjoita intervallit auki

Kirjoita seuraavien melodioiden intervallimerkeillä merkitty stemmasävel auki omalle nuottirivilleen. Pelkkä stemma riittää, päämelodiaa ei tarvitse kirjoittaa. Kaikki stemmat ovat diatonisia eli asteikon säveliä. Muunnemerkkejä ei ole käytetty intervallimerkkien edessä.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠏⠬⠓⠬⠛⠬⠫⠬⠀⠱⠬⠗⠄⠴⠀⠪⠬⠳⠬⠛⠴⠋⠴⠱⠴⠀⠝⠴⠥⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠳⠴⠛⠴⠓⠴⠊⠴⠓⠴⠱⠬⠀⠫⠬⠪⠴⠧⠊⠴⠚⠴⠀
 ⠨⠹⠬⠫⠒⠱⠒⠺⠬⠀⠹⠤⠫⠒⠱⠔⠭⠚⠴⠀⠹⠴⠐⠋⠬⠛⠼⠳⠴⠧⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠨⠹⠔⠹⠒⠱⠴⠭⠑⠬⠀⠙⠬⠑⠬⠙⠬⠊⠬⠺⠴⠧⠀
 ⠐⠺⠴⠊⠴⠓⠴⠻⠴⠱⠬⠀⠋⠼⠙⠌⠐⠪⠴⠻⠴⠧⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠻⠬⠛⠬⠋⠴⠱⠴⠛⠬⠊⠬⠀⠱⠴⠑⠴⠊⠴⠹⠬⠺⠴⠀
 ⠨⠱⠴⠪⠬⠺⠴⠭⠓⠴⠀⠪⠴⠋⠼⠛⠔⠱⠴⠧⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠉⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠻⠴⠪⠬⠹⠬⠀⠞⠴⠹⠬⠀⠱⠴⠙⠴⠚⠴⠙⠼⠓⠴⠀⠟⠄⠴⠣⠅