4. Ryhmittäminen

Ryhmittäminen on pistenuottikirjoituksen oma merkintätapa, jonka lähin vastine visuaalisessa nuottikirjoituksessa on nuottien palkittaminen. Ryhmittäminen koskee kuudestoistaosia ja tätä pienempiä aika-arvoja. Jos esim. kuudestoistaosia on kirjoitettu suuri määrä peräkkäin, on niiden lukeminen kömpelöä. 

Esimerkki:

 ⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀
⠽⠵⠯⠿⠷⠮⠾⠽⠾⠮⠷⠿⠯⠵⠽⠾⠣⠅

Tämän takia nuotit ryhmitetään. Ryhmitettäessä nuottiryhmän ensimmäisessä nuotissa on aika-arvon ilmaiseva alapiste/pisteet. Ryhmän muut nuotit kirjoitetaan ilman alapisteitä, siis kuin kahdeksasosina. Ryhmitettynä äskeinen esimerkki näyttää tältä: 

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀
⠽⠑⠋⠛⠷⠊⠚⠙⠾⠊⠓⠛⠯⠑⠙⠚⠣⠅

Ryhmä voi olla kolmen tai useamman nuotin mittainen. Ryhmän nuottien on oltava samassa iskualassa. Toisin sanoen nuottien on tahdin sisällä jakaannuttava keskenään samalla tavalla, jotta ryhmittely onnistuu. Ryhmän pituus riippuu siis tahtilajista.

Ryhmittämistä ei tehdä, jos kuudestoistaosanuottia seuraa kahdeksasosanuotti tai kahdeksasosatauko. Seuraavassa esimerkissä kahdeksasosat ovat tahdin toisella iskulla heti neljän kuudestoistaosanuotin jälkeen. Ensimmäisiä kuudestoistaosia ei ole ryhmitelty. Jälkimmäiset on, koska niiden jälkeen tulee neljäsosa.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠷⠮⠾⠽⠑⠋⠵⠙⠚⠊⠳⠣⠅

Ryhmittäminen tehdään myös silloin, kun ryhmässä ensimmäisenä onkin tauko eikä nuotti. Seuraavassa esimerkissä ryhmä alkaa 1/16-osa tauolla.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠍⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠹⠹⠣⠅

Ryhmittely tapahtuu tässä tilanteessa aivan samalla tavalla riippumatta siitä, onko kyseessä tauko vai nuotti. Sen sijaan, jos tauko esiintyy jossain muussa kohdassa kuin ryhmän alussa, ryhmittäminen on keskeytettävä siihen. Esim:

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠍⠙⠙⠙⠽⠍⠽⠽⠹⠹⠣⠅

Ensimmäisen ryhmän tauko ja nuotit ryhmitellään, koska tauko on ryhmän ensimmäinen merkki. Sen sijaan toista kuudestoistaosanuottien ja tauon muodostamaa ryhmää ei ryhmitellä, sillä tauko sijaitsee ryhmässä toisena. Kun ryhmässä on tauko, ryhmittely on siis mahdollista vain silloin, kun se on ryhmän ensimmäinen merkki.

Vaikka ryhmittely koskee kuudestoistaosien ohella myös muita pienempiä aika-arvoja, tämän oppaan esimerkeissä ja tehtävissä ei kuitenkaan esiinny kuudestoistaosia pienempiä nuotteja.

Ryhmittäminen tahtilajin mukaan

Jotta ymmärtäisimme miten nuotit tulee ryhmitellä kulloisessakin tahtilajissa, meidän tulee ymmärtää tahtilajin iskuala. Iskuala määrittelee sen, montako nuottia ryhmään tulee.

Mikäli tahtiosoituksen viimeinen numero on 4, kyseisen tahtilajin nuotit ryhmitetään aina neljän ryhmiin. Mikäli viimeinen numero on 8, ryhmittely riippuu tahtilajista seuraavasti: 

  • Tahtilaji 2/8: ryhmittäminen neljän ryhmiin
  • Tahtilaji 3/8: ryhmittäminen kuuden ryhmiin
  • Tahtilaji 4/8: ryhmittäminen neljän ryhmiin
  • Tahtilajit 6/8 ja 12/8: ryhmittäminen kuuden ryhmiin

Seuraava epäsymmetrisiä tahtilajeja käsittelevä osuus on tarkoitettu edistyneemmille musiikinopiskelijoille. Jos olet vasta opintojesi alussa, riittää, kun osaat yleisimpien tahtilajien ryhmittelysäännöt. Voit suoraan hypätä tämän osion yli.


Tahtilajit 5/8 ja 7/8 ovat ns. epäsymmetrisiä tahtilajeja. Näissä tahtilajeissa on siis kaksi iskualaa yhden tahdin sisällä. Asia on helpoin hahmottaa, jos ajattelet, että yhden tahdin sisällä on ikään kuin kaksi itsenäistä tahtia, joissa on eri tahtiosoitus. Tahtilajissa 5/8 on yhdessä tahdissa ikään kuin yksi 3/8-tahti ja yksi 2/8-tahti. Tahtilajissa 7/8 on puolestaan yksi 4/8-tahti ja yksi 3/8-tahti. Iskualat voivat esiintyä joko 2+3 tai 3+2 5/8-tahtilajissa. 7/8-tahtilajissa iskualat voivat esiintyä joko 3+4 tai 4+3. Ryhmittäminen toteutetaan näiden iskualojen ehdoilla seuraavasti:

Esimerkki: tahtilaji 5/8, iskualat 3+2

⠀⠀⠀⠼⠑⠦
⠽⠙⠙⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠀⠽⠙⠙⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠣⠅

Esimerkki: tahtilaji 5/8, iskualat 2+3

⠀⠀⠀⠼⠑⠦
⠽⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠙⠙⠀⠽⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠙⠙⠣⠅

Samat periaatteet ovat suoraan sovellettavissa sellaisenaan myös muihin epäsymmetrisiin tahtilajeihin. 

Myös 1/16-osanuottien ja sitä pienempien aika-arvojen muodostamia trioleita voidaan ryhmitellä. Tällaisessa tilanteessa yksi trioli on kolmen nuotin muodostama ryhmä. Triolin ensimmäinen nuotti kirjoitetaan siis alapisteiden kanssa ja kaksi muuta kuten kahdeksasosat. Seuraavan esimerkin 1/16-osatriolit on ryhmitelty:

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠹⠆⠷⠊⠓⠆⠿⠓⠛⠫⠣⠅

Mikäli 1/16-osatriolia seuraa välittömästi kahdeksasosanuotti, edeltävän triolin ryhmittely ei ole mahdollista. Esim:

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠹⠆⠷⠊⠓⠆⠿⠷⠿⠋⠛⠳⠣⠅

Seuraavat harjoitukset perustuvat kehorytmeihin. Niiden avulla opit helposti, kuinka monta nuottia ryhmään tarvitaan yleisimmissä tahtilajeissa.

Tahtilaji 4/4

1. Polje jaloillasi perussykettä vasemmalla ja oikealla jalalla laskien samalla mielessäsi ”yy, kaa, koo nee” jne. Voit vaikkapa kävellä paikallasi. Ota verkkainen tempo.

2. Taputa aluksi kahdeksasosia käsilläsi. Kahdeksasosia menee kaksi kappaletta yhden neljäsosan ”sisään”. Toisin sanoen yhtä jalkaa kohden tulee aina kaksi taputusta ja neljää jalan tömistystä kohden tulee kahdeksan taputusta.

Jalat: ”yy, kaa, koo, nee”

Kädet: ”yy kaa koo nee, yy kaa koo nee”

3. Laitetaan käsille vähän lisää tekemistä ja pistetään käsille tempoa puolet lisää. Nyt kädet tekevät kin peräti neljä iskua yhtä jalan tömistystä kohden:

Jalat: ”yy, kaa, koo, nee”

Kädet: ”yy kaa koo nee, yy kaa koo nee, yy kaa koo nee, yy kaa koo nee”

Tässä tahtilajissa kuudestoistaosat jakautuvat neljän ryhmiin. Näin tapahtuu luonnollisestikin myös 2/4-tahtilajissa, joka on pituudeltaan puolet 4/4-tahtilajista, mutta muuten täysin samanlainen iskualaltaan.

Tahtilaji 3/4

1. Polje jaloillasi perussykettä vasemmalla ja oikealla jalalla laskien samalla mielessäsi ”yy kaa koo”. Olet luultavasti tanssinut joskus valssia, jalat menevät aivan samalla tavalla tässä rytmissä. Ota nytkin verkkainen tempo.

2. Taputa aluksi kahdeksasosia käsilläsi. Kahdeksasosia menee jälleen kaksi kappaletta yhden neljäsosan ”sisään”. Toisin sanoen yhtä jalkaa kohden tulee aina kaksi taputusta ja kolmea jalan tömistystä kohden tulee kuusi taputusta.

Jalat: ”yy kaa koo, yy kaa koo”

Kädet: ”yy kaa yy kaa yy kaa, y kaa yy kaa yy kaa”

3. Laitetaan käsille vähän lisää tekemistä ja pistetään käsille tempoa puolet lisää. Nyt kädet tekevätkin peräti neljä iskua yhtä jalan tömistystä kohden:

Jalat: ”yy kaa koo, yy kaa koo”

Kädet: ”yy kaa koo nee yy kaa koo nee yy kaa koo nee, yy kaa koo nee yy kaa koo nee yy kaa koo nee”

Kuten tässä havaitsemme, kuudestoistaosat tässä tahtilajissa jakaantuvat neljän ryhmiin, aivan kuten edellisissäkin tahtilajeissa.

Tahtilaji 6/8

1. Polje jaloillasi perussykettä vasemmalla ja oikealla jalalla laskien samalla mielessäsi ”yy kaa”. Yksi jalan tömistys on nyt pituudeltaan pisteellisen neljäsosan verran, eli se kestää yhden neljäsosan ja  kahdeksasosanuotin ajan. Ota nytkin verkkainen tempo.

2. Taputa aluksi kahdeksasosia käsilläsi. Kahdeksasosia menee kolme kappaletta yhden pisteellisen neljäsosanuotin ”sisään”. Toisin sanoen yhtä jalan tömistystä kohden tulee aina kolme kahdeksasosaa, eli kaksi jalan iskua tekee kuusi kahdeksasosaa ja tahti täyttyy.

Jalat: ”yy kaa, yy kaa”

Kädet: ”yy kaa koo yy kaa koo, yy kaa koo yy kaa koo”

3. Laitetaan käsille vähän lisää tekemistä ja pistetään käsille tempoa puolet lisää. Nyt kädet tekevätkin peräti kuusi iskua yhtä jalan tömistystä kohden:

Jalat: ”yy kaa, yy kaa”

Kädet: ”yy kaa koo nee vii kuu yy kaa koo nee vii kuu, yy kaa koo nee vii kuu yy kaa koo nee vii kuu”

Tässä tahtilajissa kuudestoistaosat jakautuvat kuuden ryhmiin.

Tehtävä 20: Ryhmittele nuotit

Tässä tehtävässä on rytmejä joiden nuotit kaipaavat ryhmittelyä. Ryhmittele nuotit ja kirjoita Vastaus alle.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠹⠹⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠹⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠭⠙⠹⠙⠙⠽⠽⠽⠽⠣⠅ 

D.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠽⠽⠽⠽⠹⠽⠽⠽⠽⠙⠽⠽⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠋⠦
⠹⠄⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠼⠉⠲
⠹⠄⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠣⠅

G.

⠀⠀⠀⠼⠉⠲
⠭⠙⠹⠽⠽⠽⠽⠣⠅

H.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠽⠽⠙⠽⠽⠙⠽⠽⠽⠽⠹⠣⠅

Tehtävä 21: Ryhmittele ryhmiteltävissä olevat nuotit

Ryhmittele seuraavat nuotit. Kaikki tehtävän nuotit eivät välttämättä ole ryhmiteltävissä. Näissä tapauksissa jätä Vastaus tyhjäksi.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠧⠙⠙⠽⠽⠽⠽⠹⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠽⠽⠙⠽⠽⠙⠽⠽⠽⠽⠙⠽⠽⠣⠅

C.

 ⠀⠀⠀⠼⠋⠦
⠍⠽⠙⠙⠽⠽⠽⠽⠙⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠼⠉⠲
⠹⠽⠽⠽⠽⠹⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠉⠲
⠹⠽⠽⠽⠽⠙⠙⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠼⠃⠲
⠽⠽⠽⠽⠙⠙⠣⠅

G.

⠀⠀⠀⠼⠃⠲
⠙⠙⠽⠽⠽⠽⠣⠅

H.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠽⠽⠽⠽⠙⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠹⠣⠅

I.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠽⠙⠽⠽⠣⠅

Tehtävä 22: Ryhmitä nuotit oikein

Tämän tehtävän nuotit on ryhmitetty väärin. Tehtävänäsi on ryhmittää nuotit oikein.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠽⠙⠙⠙⠽⠽⠽⠽⠹⠧⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠽⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠙⠙⠹⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠽⠽⠽⠽⠽⠙⠙⠙⠹⠹⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠼⠉⠲
⠽⠙⠙⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠙⠙⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠋⠦
⠽⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠽⠙⠙⠙⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠼⠃⠲
⠽⠙⠙⠙⠙⠽⠽⠽⠣⠅