5. Äänenkorkeuden merkitseminen

Näkevien nuottikirjoituksessa äänenkorkeuden määrittelee se, mihin kohtaan nuottiviivastoa soitettava nuotti on piirretty. Pistenotaatio ei käytä nuottiviivastoa. Sen vuoksi äänenkorkeuden määrittelemiseen tarvitaan oma merkkinsä, joka kertoo, mistä oktaavialasta ääni kuuluu soittaa.

Mikä on oktaavi ja oktaaviala?

Länsimaisessa musiikissa on kaksitoista soivaa itsenäistä säveltä. Kun ne soitetaan järjestyksessä peräkkäin esim. pianon koskettimistolta, ne ovat puolen sävelaskeleen päässä toisistaan. Tätä asteikkoa kutsutaan kromaattiseksi asteikoksi.

Kun soitat esim.pianolla C-sävelestä alkaen kaikki koskettimet jompaankumpaan suuntaan, törmäät uudelleen korkeammalta tai matalammalta soivaan C-säveleen. Tätä välimatkaa kutsutaan oktaaviksi. 

Oktaaviala kertoo, miltä äänenkorkeudelta sävel soitetaan. Oktaaviala vaihtuu aina C:n kohdalla. Oktaavialoista tunnetuin lienee yksiviivainen oktaaviala. Se on se oktaaviala, josta pianon ns. keski-C löytyy eli noin koskettimiston puolivälistä.

Oktaavialat ovat matalammasta korkeimpaan lueteltuna seuraavat:

 • Subkontra oktaaviala
 • Kontra oktaaviala
 • Suuri oktaaviala
 • Pieni oktaaviala
 • Yksiviivainen oktaaviala
 • Kaksiviivainen oktaaviala
 • Kolmiviivainen oktaaviala
 • Neljäviivainen oktaaviala
 • Viisiviivainen oktaaviala

Oktaavimerkit

OktaavimerkkiOktaavin nimi
⠁⠈⠿Subkontra oktaavi
⠈⠿Kontra oktaavi
⠘⠿Suuri oktaavi
⠸⠿Pieni oktaavi
⠐⠿Yksiviivainen oktaavi
⠨⠿Kaksiviivainen oktaavi
⠰⠿Kolmiviivainen oktaavi
⠠⠿Neliviivainen oktaavi
⠄⠠⠿Viisiviivainen oktaavi

Milloin oktaavimerkkiä käytetään?

Olisi epäkäytännöllistä kirjoittaa oktaavimerkki jokaisen nuotin eteen. Oktaavimerkkejä tulee käyttää seuraavien sääntöjen mukaan:

 • Aina uuden rivin alussa
 • Jos kaksi peräkkäistä nuottia ovat samassa oktaavialassa vähintään sekstin päässä toisistaan
 • Jos kaksi peräkkäistä nuottia ovat eri oktaavialoissa vähintään kvartin päässä toisistaan
 • Aina avainmerkkien ja kosketinsoittimien käsimerkkien jälkeen (katso 8. Nuottiavaimet ja kosketinsoittimien käsimerkit )
 • Aina, kun nuottitekstin keskellä on jokin muu merkintä (esimerkiksi tekstimuotoinen tai rakennemerkintä) ja tämän jälkeen palataan takaisin nuottitekstiin (katso 9. Kertaus- ja rakennemerkit

Jos kvartti ja seksti eivät ole sinulle tuttuja, katso luku Intervallit.

Tehtävä 23: Tunnista oktaavimerkit

Tunnista seuraavat oktaavimerkit. Kirjoita alle kirjaimin, mitä oktaavia ne merkitsevät. Tarvittaessa voit käyttää apunasi yllä olevaa oktaavimerkkitaulukkoa.

A. ⠐⠿⠸⠿

B. ⠁⠈⠿⠀⠨⠿

C. ⠄⠠⠿⠀⠸⠿

D. ⠰⠿⠀⠠⠿

E. ⠈⠿⠀⠘⠿

F. ⠈⠿⠀⠐⠿

G. ⠠⠿⠀⠐⠿

H. ⠸⠿⠀⠨⠿

Tehtävä 24: Kirjoita oktaavimerkit

Kirjoita seuraaviin oktaaveihin kuuluvat oktaavimerkit pistenuottimerkintänä.

A. pieni

B. viisiviivainen

C. suuri

D. yksiviivainen

E. kaksiviivainen

F. yksiviivainen

G. kolmiviivainen

H. kontra

I. subkontra

J. neliviivainen

K. pieni

L. yksiviivainen

M. suuri

N. kaksiviivainen

O. kontra

P. viisiviivainen

Tehtävä 25: Tunnista nuotti ja oktaaviala

Tämän tehtävän kaikki nuotit on kirjoitettu eri oktaavialoihin. Tehtävänäsi on tunnistaa nuotti, aika-arvo ja oktaaviala. Kirjoita Vastaus tekstimuodossa. Huomaathan, että kyseessä on oktaavimerkkiharjoitus. Vaikka nuotit on järjestetty tahteihin, ne eivät ole varsinaisia melodioita eikä niillä täten kannata harjoitella varsinaista nuotinlukua melodioita soittamalla.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀
⠐⠹⠨⠹⠸⠓⠘⠛⠰⠻⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲ 
⠰⠻⠨⠻⠸⠑⠘⠙⠐⠻⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲ 
⠸⠛⠘⠛⠐⠓⠨⠓⠸⠑⠐⠑⠨⠹⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲ 
⠸⠱⠘⠹⠐⠛⠨⠛⠰⠛⠸⠋⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲ 
⠐⠹⠸⠹⠨⠱⠰⠋⠘⠋⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠘⠚⠸⠊⠐⠊⠈⠓⠸⠺⠨⠹⠣⠅

G.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠸⠹⠰⠹⠸⠋⠐⠋⠰⠑⠘⠙⠣⠅

H.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲ 
⠸⠹⠐⠹⠘⠛⠸⠛⠐⠊⠘⠙⠣⠅

Tehtävä 26: Tunnista nuotti ja oktaaviala

Jatka harjoittelua: Tämän tehtävän kaikki nuotit on kirjoitettu eri oktaavialoihin. Tehtävänäsi on tunnistaa nuotti, aika-arvo ja oktaaviala. Kirjoita Vastaus tekstimuodossa. Huomaathan, että kyseessä on oktaavimerkkiharjoitus. Vaikka nuotit on järjestetty tahteihin, ne eivät ole varsinaisia melodioita eikä niillä täten kannata harjoitella varsinaista nuotinlukua melodioita soittamalla.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀⠀
⠈⠹⠐⠱⠨⠓⠸⠛⠰⠫⠣⠅ 

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀
⠘⠪⠠⠠⠪⠸⠙⠨⠑⠈⠹⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠐⠳⠸⠳⠘⠪⠈⠈⠛⠠⠠⠙⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀⠀
⠠⠹⠐⠹⠰⠳⠸⠓⠨⠛⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀⠀
⠠⠠⠻⠈⠈⠪⠰⠹⠐⠑⠰⠊⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀⠀
⠈⠪⠐⠪⠨⠑⠸⠚⠘⠱⠣⠅

G.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀⠀
⠐⠙⠘⠙⠈⠊⠐⠊⠸⠑⠨⠚⠐⠊⠈⠈⠙⠣⠅

H.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠐⠹⠈⠈⠊⠠⠑⠘⠙⠸⠛⠨⠱⠣⠅

Tehtävä 27: Täydennä puuttuvat oktaavimerkit

Tehtävän melodioista puuttuu osa oktaavimerkeistä. Tehtävänäsi on täydentää melodioihin puuttuvat oktaavimerkit. Et saa muuttaa tai poistaa olemassaolevia oktaavimerkkejä. Tee sellaisia ratkaisuja, että kaikille oktaavimerkinnöille on pistenuottien oktaavimerkkisääntöjen mukaiset perusteet. Melodiat eivät välttämättä ole musiikillisesti loogisia, joten ajattele niitä vain oktaavimerkkien kannalta.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲⠀
 ⠹⠐⠫⠪⠓⠛⠀⠋⠙⠛⠐⠑⠝⠣⠅⠀

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲ 
 ⠹⠐⠳⠻⠱⠀⠳⠋⠓⠝⠣⠅⠀

C.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲ 
 ⠓⠐⠛⠛⠛⠋⠙⠐⠱⠀⠓⠛⠑⠓⠝⠣⠅⠀

D.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲ 
 ⠫⠪⠐⠻⠺⠀⠙⠓⠸⠊⠋⠑⠛⠫⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲ 
 ⠙⠙⠙⠑⠐⠚⠚⠚⠚⠀⠙⠐⠋⠊⠙⠚⠐⠓⠫⠣⠅⠀

F.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠋⠓⠐⠛⠊⠓⠛⠛⠛⠀⠪⠸⠺⠏⠣⠅⠀

G.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠫⠸⠪⠻⠺⠀⠙⠐⠓⠊⠋⠑⠛⠫⠣⠅