13. Intervallit

Intervalli tarkoittaa kahden sävelen välistä etäisyyttä toisistaan. Jos esim. soitat pianolla C- ja E-sävelet, olet soittanut terssi-intervallin. 

Intervallien nimet ja koot

Intervallit eivät ole suinkaan aina saman kokoisia. Ne muuntuvat kokonsa puolesta seuraavasti:

 • Priimi: puhdas. Kaksi samaa säveltä soivat yhtäaikaisesti niin, että väliin ei jää yhtään puolisävelaskelta. 
 • Sekunti: suuri tai pieni. Pienessä sekunnissa sävelten ero on puoli sävelaskelta, suuressa koko sävelaskel. Esim. C-D on suuri sekunti, kun taas E-F on pieni sekunti.
 • Terssi: suuri tai pieni. Pieni terssi on puolitoista sävelaskelta. Sitä kutsutaan molliterssiksi, koska se on mollisoinnun ns. karaktääri eli se tekee mollisoinnusta mollin. Suuri terssi eli duuriterssi on kaksi kokosävelaskelta, eli se saadaan korottamalla molliterssiä puoli sävelaskelta. Duuriterssi on duurisoinnun karaktääri
 • Kvartti: puhdas tai ylinouseva. Puhdas kvartti on pituudeltaan kaksi ja puoli sävelaskelta. Ylinouseva kvartti eli tritonus on puoli sävelaskelta korotettu kvartti.
 • Kvintti: puhdas, vähennettty tai ylinouseva. Puhdas kvintti on pituudeltaan kolme ja puoli sävelaskelta. Kvintti voidaan soittaa myös vähennettynä. Tällöin kyseessä on soivina ääninä tritonus-intervalli. Ylinouseva kvintti syntyy, kun puhdasta kvinttiä korotetaan puolisävelaskeleella.
 • Seksti: pieni tai suuri. Pieni seksti on pituudeltaan neljä sävelaskelta. Kun sekstiä korotetaan puoli sävelaskelta, saadaan suuri seksti.
 • Septimi: pieni tai suuri. Pieni septimi on pituudeltaan viisi kokosävelaskelta. Kun pientä septimiä korotetaan puoli sävelaskelta, saadaan suuri septimi.
 • Oktaavi: puhdas. Oktaavi on pituudeltaan kuusi kokosävelaskelta. Oktaavissa kaksi samaa ääntä soivat samanaikaisesti kahdelta eri sävelkorkeudelta 

Taulukko: Intervallimerkit

Merkin nimi Merkki
sekunti ⠿⠌
terssi ⠿⠬
kvartti ⠿⠼
kvintti ⠿⠔
seksti ⠿⠴
septimi ⠿⠒
oktaavi ⠿⠤

Intervallimerkeillä ilmaistaan pistenuottikirjoituksessa kahta samanaikaisesti soivaa samankestoista säveltä. Intervallimerkki kirjoitetaan välittömästi sen nuotin perään, jonka kanssa se soi samaan aikaan.

Esimerkki: terssi: [⠹⠬]

Priimi merkitään oktaavi-intervallina, jonka eteen merkitään sen oktaavin merkki, johon nuotti kuuluu. 

Esimerkki: ⠸⠝⠸⠤

Intervallit luetaan diatonisen asteikon mukaan

Pistenotaatiossa intervallien koko määräytyy diatonisen asteikon mukaan. Tässä yhteydessä diatoninen asteikko tarkoittaa joko duuriasteikkoa tai luonnollista molliasteikkoa. Kun sanotaan, että intervalli on diatoninen, se tarkoittaa, että molempien intervallin sävelten pitää kuulua siihen sävellajiin (duuriin tai molliin), jossa intervalli on. 

Jos sävellaji on C-duuri ja nuoteissa on terssi C:stä ylöspäin, intervallissa soivat sävelet C-E, koska E-sävel kuuluu C-duuriin. Jos sävellaji onkin C-molli, sama terssimerkintä tarkoittaakin säveliä C-Es, koska C-mollissa E on alennettu Es:ksi. Palataan vielä C-duuriin ja soitetaan terssi D:stä ylöspäin. Se on pieni terssi eli D-F eikä suinkaan suuri terssi eli D-Fis, koska Fis ei kuulu C-duuriin. Sinun on siis tiedettävä, missä sävellajissa kappale on ja otettava sävellajin ylennykset tai alennukset huomioon, jotta voit tietää intervallin koon. 

Intervallit ja muunnemerkit

Intervallin säveliä voidaan kaikkien muiden sävelten tapaan ylentää, alentaa tai palauttaa muunnemerkkien avulla, esim. [⠹⠣⠬]. Muunnemerkkejä tarvitaan, jos halutaan intervalli, joka ei ole diatonisen asteikon mukainen. Esim. jos C-duuriin halutaan terssi D-Fis, terssisävel on ylennettävä, koska C-duurin mukainen eli diatoninen terssi olisi D-F.

Otetaan toinen esimerkki. Jos C-duuri-sävellajissa haluat kirjoittaa pienen sekunti-intervallin H-C, se onnistuu sävellajin sisältä löytyvillä sävelillä ilman muunnemerkkejä. Jos taas haluat kirjoittaa suuren sekunti-intervallin H-Cis, joudut käyttämään sekunti-intervallin kohdalla ylennysmerkkiä, koska Cis-sävel ei kuulu c-duuriasteikkoon. Jos sävellaji olisikin D-duuri ja haluaisit siinä kirjoittaa intervallin H-Cis, se onnistuisi ilman ylennysmerkkiä sen vuoksi, että Cis-sävel kuuluu D-duuri-asteikkoon.

Jos intervallin jompikumpi sävel on ylennetty tai alennettu, selvitä intervallin soivat sävelet näin:

 • Varmista, että tiedät nykyisen sävellajin ja etumerkinnän eli kuinka monta ylennystä/alennusta sävellajissa on. Voit varmuuden vuoksi luetella sävellajin sävelten nimet. 
 • Poista sitten mielessäsi intervallia koskevat tilapäiset ylennykset/alennukset ja selvitä, mitkä sävelet intervallissa olisi diatonisen asteikon (duuriasteikon) mukaan.
 • Lisää sitten nuotissa oleva ylennys/alennus siihen intervallin säveleen, jota se koskee. 
 • Mahdollinen palautusmerkki purkaa intervallin ylennyksen/alennuksen ja siitä tulee taas diatonisen asteikon mukainen.

Nuottiavaimet, käsimerkit ja intervallien lukusuunta

Nuottiavain määrää intervallin lukusuunnan. Jos kyseessä on G-avain [⠜⠌⠇], intervalli luetaan alaspäin. Jos kyseessä on F-avain [⠜⠼⠇] intervalli luetaan ylöspäin.

Myös käsimerkit vaikuttavat intervallin lukusuuntaan. Vasemman käden käsimerkillä merkityt intervallit luetaan alhaalta ylös ja oikean käden käsimerkillä merkityt intervallit ylhäältä alas.

Esimerkki 1: ⠜⠌⠇⠐⠫⠬⠣⠅

Intervalli luetaan G-avaimen edellyttämästi alaspäin. Äänet ovat E ja C.

Esimerkki 2: ⠜⠼⠇⠄⠐⠫⠬⠣⠅

Nyt äänet luetaan F-avaimen edellyttämästi ylöspäin. Äänet ovat E ja G.

Esimerkkejä intervallien merkitsemisestä

Esimerkki 1:

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠙⠬⠑⠬⠋⠬⠛⠬⠓⠬⠊⠬⠚⠬⠙⠬⠣⠅
⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠙⠬⠑⠩⠬⠋⠩⠬⠛⠬⠓⠬⠊⠩⠬⠚⠩⠬⠙⠬⠣⠅

Intervallit on kirjoitettu F-avaimelle eli niiden lukusuunta on ylöspäin. Molemmilla riveillä on C-duurin etumerkit. Ei siis ylennyksiä tai alennuksia. 

Molemmilla riveillä on kirjoitettu C-duuriasteikko terssi-intervalleina kaksiäänisesti. Rivit ovat muuten identtiset, paitsi että ensimmäisessä ei ole, toisessa taas on ylennysmerkkejä joidenkin terssien edessä.

Ensimmäisellä rivillä terssit ovat joko suuria tai pieniä riippuen siitä, missä kohtaa C-duuriasteikkoa ne ovat. Pelkkä terssin merkki riittää; lukijan täytyy tuntea duuriasteikko ja huolehtia siitä, että kaikki terssien sävelet ovat C-duurin säveliä.  

Toisella rivillä kaikki terssit ovat suuria. Kirjoittajan on sitä varten tiedettävä, mitkä terssit duuriasteikossa ovat pieniä ja ylennettävä niiden sävelet.  

Esimerkki 2:

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠵⠌ ⠿⠌⠀⠿⠣⠌⠣⠅

Intervallit on kirjoitettu G-avaimelle eli niitä luetaan alaspäin. Sävellaji on C-duuri /A-molli, eli ei ylennyksiä tai alennuksia. 

Ensimmäisessä tahdissa on kirjoitettu intervalli D-C eli suuri sekunti. Toisessa tahdissa on intervalli F-E eli pieni sekunti. Kolmannessa tahdissa on intervalli F-Es eli suuri sekunti.

Ensimmäisessä ja toisessa tahdissa on kirjoitettu intervallimerkki suoraan äänen perään ilman muunnemerkkejä. Intervallit eivät ole kuitenkaan saman kokoisia. Duuriasteikossa äänten etäisyydet toisistaan vaihtelevat. D-sävelestä lähin diatoninen sekunti-intervalli sijaitsee kokosävelaskeleen päässä (C). F-sävelestä lähin diatoninen sekunti-intervalli sijaitsee ainoastaan puolisävelaskeleen päässä (E). Ja kuten aiemmin opit, intervallit muodostetaan aina diatonisesti eli duuriasteikon mukaisesti lähinpään intervallisäveleen. 

Tahdissa 3 [⠿⠣⠌] on haluttu muuttaa tahdin 2 pieni sekunti F-E suureksi sekunniksi F-Es. Tämä onnistuu laittamalla intervallimerkin eteen alennusmerkki, jolloin diatonisin perustein valikoitunut e-sävel alennetaan Es:ksi ja näin saadaan suuri sekunti-intervalli kirjoitettua tahtiin.

Esimerkki 3:

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠿⠔⠀⠿⠣⠔⠣⠅

Avain on G-avain ja sävellaji C-duuri tai A-molli. 

Tahdissa 1 on kvintti F:stä alaspäin. Kun noudatetaan C-duuriasteikkoa, soiva ääni on H eli kvintti on vähennetty. Tätä vähennettyä kvinttiä tai ylinousevaa kvarttia kutsutaan myös nimellä tritonus. 

Tahdissa 2 on kirjoitettu kvintti-intervalli äänien F-B välille. Se on tehty alentamalla kvintti-intervallin H-sävel B:ksi. 

Esimerkki 4:

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠷⠬⠀⠣⠣⠀⠷⠬⠣⠅

Tahdissa 1 sävellaji on C-duuri. Soivat sävelet ovat G-E. Tahdissa 2 sävellaji on B-duuri. Soivat sävelet ovat G-Es.

Tahdit näyttävät identtisiltä, mutta silti terssit ovat erikokoisia. Tämä johtuu sävellajin muutoksesta. Tahdin 1 jälkeen tulee kaksi alennusmerkkiä. Sävellaji siis muuttuu B-duuriksi tai G-molliksi. Siksi toisen tahdin terssi on G-Es. Se ei enää voi olla G-E, koska E-sävel ei kuulu B-duuriin tai G-molliin. 

Esimerkki 5:

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
⠜⠼⠇⠐⠯⠬⠀⠣⠯⠬ ⠩⠵⠼ ⠵⠼⠣⠅

Sävellaji on A-duuri/fis-molli, eli Fis, Cis ja Gis ovat asteikon ylennetyt sävelet. Käytössä on F-avain, joten intervallit luetaan ylöspäin. 

Tahti 1: ⠐⠯⠬

Tahdissa ei ole muunnemerkkejä, joten siinä soivat sävelet E-Gis aivan A-duuriasteikon mukaisesti.

Tahti 2: ⠣⠯⠬

Tahdissa on alennusmerkki, joten selvitetään soivat sävelet: 

 • Siirretään alennusmerkki vähäksi aikaa sivuun, jolloin soivat äänet olisivat A-duurin mukaisesti E-Gis. 
 • Alennetaan E Es:ksi. Gis pysyy paikallaan, koska sitä ei ole alennettu.

Intervalli siis kuulostaa kvartilta, mutta kirjoitettuna se on terssi Es-Gis.

Tahti 3: ⠩⠵⠼

 • Kumotaan ylennysmerkki vähäksi aikaa, jolloin soivat äänet olisivat A-duurin mukaisesti D-Gis. 
 • Ylennetään D Dis:ksi. Gis pysyy paikallaan, koska intervallia ennen ei ole muunnemerkkiä.

Tahti 4: ⠵⠼

Tahdissa ei ole muunnemerkkejä eli A-duuriasteikon mukainen kvartti D:stä ylöspäin on D-Gis.

Esimerkki 6:

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠪⠬⠺⠩⠬⠞⠡⠬⠣⠅

Etumerkinnässä on kaksi ylennystä. Sävellaji on siis D-duuri/H-molli. Koska käytössä on G-avain, intervallit luetaan alaspäin. 

Tahdin ensimmäisellä neljäsosalla on pieni terssi-intervalli A-Fis. Toisella neljäsosalla on pieni terssi H-Gis. Tässä terssi-intervallimerkin edessä on ylennysmerkki. Tämä on tarpeen, koska ääni olisi muuten G, joka on asteikon mukainen terssisävel. Intervallimerkin edessä oleva ylennysmerkki siis korottaa terssisäveltä puoli sävelaskelta. 

Viimeisellä puolinuotilla on suuri terssi H-G. Terssin edessä oleva palautusmerkki kumoaa äskeisen ylennyksen. Näin ollen siitä tulee jälleen asteikon mukainen suuri terssi H-G.

Yleisohjeita ”intervallit”-osion tehtäviä varten

Kaikissa tämän osion tehtävissä on erittäin suositeltavaa käyttää pianoa tai muuta soveltuvaa instrumenttia apuna intervallien hahmottamisessa. Huomioithan, että nämä harjoitukset on laadittu intervallimerkkien käytön harjoittelemista varten, joten kaikkien tehtävien kaikki sävelkulut eivät välttämättä tunnu soitettuna kovinkaan musikaalisilta tai loogisilta. Soittamista ei ole kuitenkaan syytä lainkaan arastella, koska nämä eivät ole säveltapailuharjoituksia. Kaikki asian hahmottamista helpottavat keinot ovat siis sallittuja.

Tehtävä 37: Kirjoita intervallit auki

Kirjoita seuraavien melodioiden intervallimerkeillä merkitty stemmasävel auki omalle nuottirivilleen. Pelkkä stemma riittää, päämelodiaa ei tarvitse kirjoittaa. Kaikki stemmat ovat diatonisia eli asteikon säveliä. Muunnemerkkejä ei ole käytetty intervallimerkkien edessä.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠏⠬⠓⠬⠛⠬⠫⠬⠀⠱⠬⠗⠄⠴⠀⠪⠬⠳⠬⠛⠴⠋⠴⠱⠴⠀⠝⠴⠥⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠳⠴⠛⠴⠓⠴⠊⠴⠓⠴⠱⠬⠀⠫⠬⠪⠴⠧⠊⠴⠚⠴⠀
 ⠨⠹⠬⠫⠒⠱⠒⠺⠬⠀⠹⠤⠫⠒⠱⠔⠭⠚⠴⠀⠹⠴⠐⠋⠬⠛⠼⠳⠴⠧⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠨⠹⠔⠹⠒⠱⠴⠭⠑⠬⠀⠙⠬⠑⠬⠙⠬⠊⠬⠺⠴⠧⠀
 ⠐⠺⠴⠊⠴⠓⠴⠻⠴⠱⠬⠀⠋⠼⠙⠌⠐⠪⠴⠻⠴⠧⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠻⠬⠛⠬⠋⠴⠱⠴⠛⠬⠊⠬⠀⠱⠴⠑⠴⠊⠴⠹⠬⠺⠴⠀
 ⠨⠱⠴⠪⠬⠺⠴⠭⠓⠴⠀⠪⠴⠋⠼⠛⠔⠱⠴⠧⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠉⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠻⠴⠪⠬⠹⠬⠀⠞⠴⠹⠬⠀⠱⠴⠙⠴⠚⠴⠙⠼⠓⠴⠀⠟⠄⠴⠣⠅

Tehtävä 38: Kirjoita intervallit auki, mukana muunnemerkkejä

Kirjoita tehtävän 1 tavoin oheisten melodioiden stemmasävelet alle omalle nuottirivilleen. Tässä tehtävässä intervalleja on joissakin kohdissa ylennetty, alennettu ja palautettu. Valtaosa on kuitenkin tuttuja diatonisia intervalleja.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠪⠬⠪⠩⠬⠳⠔⠭⠓⠴⠀⠺⠼⠑⠬⠚⠼⠹⠴⠧⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠣⠣⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠹⠬⠹⠼⠱⠩⠴⠹⠩⠔⠀⠺⠬⠺⠼⠹⠴⠺⠩⠔⠀⠪⠴⠪⠴⠳⠼⠻⠴⠀⠏⠴⠥⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠫⠬⠫⠼⠫⠔⠻⠒⠀⠎⠒⠞⠒⠀⠓⠬⠡⠓⠩⠼⠩⠳⠬⠻⠴⠹⠩⠬ ⠕⠄⠬⠧⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠳⠬⠳⠩⠼⠳⠴⠊⠴⠚⠴⠀⠨⠋⠡⠬⠩⠑⠬⠋⠬⠙⠴⠺⠴⠪⠴⠀⠷⠴⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠣⠣⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠺⠬⠚⠬⠓⠬⠨⠹⠔⠙⠣⠼⠡⠊⠌⠀⠐⠺⠴⠺⠬⠪⠴⠛⠴⠓⠴⠀⠯⠴⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠻⠬⠪⠬⠊⠬⠩⠓⠼⠊⠴⠨⠑⠴⠀⠨⠫⠴⠐⠺⠬⠹⠼⠊⠌⠨⠛⠒ ⠵⠴⠣⠅⠀

Tehtävä 39: Kirjoita melodia auki (F-avain)

Kirjoita seuraavien F-avaimelle kirjoitettujen intervallien ylin ääni eli melodia omalle nuottirivilleen. Koska intervallit on kirjoitettu f-avaimelle, stemmaääni on intervallien lukusuunnasta johtuen alin sävel, eli melodiaääni on ilmaistu intervallimerkin avulla. Tässä tehtävässä kaikki intervallit ovat diatonisia.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠹⠬⠫⠬⠻⠬⠘⠺⠴⠀⠸⠻⠴⠻⠼⠏⠴⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠻⠬⠛⠬⠊⠬⠱⠬⠸⠺⠬⠀⠺⠼⠫⠴⠕⠴⠀⠽⠴⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠱⠬⠱⠬⠝⠬⠀⠱⠬⠱⠬⠞⠴⠀⠙⠴⠑⠴⠹⠴⠚⠴⠙⠴⠺⠴⠀⠱⠬⠘⠪⠔⠕⠤⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠱⠬⠘⠪⠼⠸⠱⠬⠞⠬⠀⠸⠱⠔⠱⠬⠘⠪⠼⠪⠔⠀⠸⠕⠬⠘⠎⠔⠀⠵⠤⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠙⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠫⠬⠘⠺⠴⠺⠼⠸⠪⠬⠀⠫⠔⠫⠬⠘⠺⠼⠺⠔⠀⠸⠏⠬⠘⠺⠄⠔⠚⠼⠀⠯⠤⠣⠅

Tehtävä 40: Kirjoita melodia auki (F-avain, mukana myös muunnemerkkejä)

Kirjoita seuraavien F-avaimelle kirjoitettujen intervallienylin eli melodiaääni omalle nuottirivilleen. Näissä intervalleissa on aika ajoin käytetty ylennyksiä, alennuksia ja palautuksia niin nuoteissa kuin itse intervallimerkeissä. Jälleen pianoa tai muuta instrumenttia on erittäin suositeltavaa käyttää apuna.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠙⠩⠼⠙⠔⠙⠬⠋⠴⠡⠛⠼⠘⠚⠴⠺⠔⠀⠝⠼⠝⠬⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠣⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠘⠞⠣⠬⠺⠡⠔⠺⠒⠀⠞⠤⠸⠻⠔⠛⠣⠴⠛⠔⠀⠸⠏⠄⠼⠹⠒⠀⠾⠤⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠘⠪⠔⠪⠔⠸⠑⠼⠑⠔⠱⠔⠀⠘⠳⠴⠳⠔⠫⠒⠋⠤⠋⠤⠀⠪⠔⠪⠔⠥⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠼⠙⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠫⠡⠼⠫⠔⠳⠴⠓⠴⠓⠬⠀⠡⠪⠬⠻⠬⠡⠕⠴⠀⠸⠝⠴⠞⠴⠀⠸⠛⠼⠡⠑⠔⠚⠔⠚⠴⠗⠴⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠓⠬⠛⠣⠼⠳⠡⠬⠻⠴⠧⠀⠸⠓⠴⠛⠩⠴⠓⠴⠓⠩⠼⠻⠡⠴⠹⠴⠀⠸⠓⠣⠬⠓⠡⠬⠡⠛⠩⠔⠩⠛⠴⠳⠴⠻⠴⠀⠘⠷⠤⠣⠅ 

Tehtävä 41: Yhdistä melodiat intervalleiksi

Tehtävässä on aukikirjoitettuja intervalleja kahdella itsenäisellä nuottirivillä. Tehtävänäsi on lukea nuotit, päätellä intervallit ja kirjoittaa kahden rivin kokonaisuus yhdelle omalle nuottiriville intervallimerkkejä käyttäen. Tehtävän kaikki intervallit ovat diatonisia, eli ylennyksiä, alennuksia tai palautuksia ei ole käytössä. Tehtävä kannattaa soittaa pianolla tai muulla instrumentilla ennen nuottien kirjoittamista, jotta kokonaisuus hahmottuu selkeästi.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠨⠹⠐⠳⠪⠻⠀⠫⠱⠝⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠐⠫⠸⠺⠹⠪⠀⠳⠻⠏⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠻⠻⠫⠫⠀⠻⠪⠳⠺ ⠽⠣⠅
⠜⠌⠇⠐⠹⠺⠪⠳⠀⠪⠹⠱⠻⠀⠽⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠳⠳⠻⠻⠀⠫⠛⠓⠪⠻⠀⠷⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠪⠪⠪⠳⠀⠻⠪⠨⠱⠫⠀⠻⠱⠫⠹⠀⠵⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠐⠻⠻⠻⠫⠀⠱⠹⠻⠳⠀⠨⠱⠐⠻⠳⠫⠀⠿⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠣⠣⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠓⠊⠚⠙⠚⠊⠳⠀⠊⠚⠙⠑⠙⠚⠪⠀⠺⠙⠚⠪⠓⠛⠀⠫⠫⠏⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠐⠋⠛⠓⠊⠓⠛⠫⠀⠛⠓⠊⠚⠊⠓⠻⠀⠱⠑⠑⠱⠋⠑⠀⠸⠳⠳⠗⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠋⠊⠊⠚⠹⠑⠚⠀⠫⠱⠹⠚⠙⠀⠪⠫⠸⠎⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠐⠙⠙⠙⠑⠫⠛⠓⠀⠳⠻⠫⠑⠋⠀⠫⠸⠳⠏⠣⠅

G.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠫⠻⠳⠪⠀⠳⠻⠫⠱⠀⠽⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠐⠹⠱⠫⠹⠀⠺⠪⠳⠻⠀⠷⠣⠅

Tehtävä 42: Yhdistä melodiat intervalleiksi, mukana muunnemerkkejä

Kirjoita kahdelle nuottiriville kirjoitettu kaksiääninen melodia intervallimerkkejä käyttäen yhdelle nuottiriville. Tehtävässä on käytetty diatonisia sekä kromaattisia säveliä. Joukossa on siis myös muunnemerkittyjä nuotteja.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠣⠐⠫⠡⠫⠩⠻⠨⠹⠀⠕⠫⠐⠳⠀⠨⠽⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠸⠺⠹⠹⠫⠀⠟⠳⠸⠺⠀⠐⠯⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠝⠏⠀⠣⠫⠡⠫⠻⠫⠀⠳⠻⠫⠨⠙⠚⠀⠮⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠸⠎⠝⠀⠩⠸⠻⠳⠪⠩⠳⠀⠺⠪⠳⠐⠋⠛⠀⠽⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠱⠛⠊⠳⠊⠚⠀⠩⠳⠪⠡⠳⠛⠋ ⠵⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠐⠺⠑⠛⠫⠛⠓⠀⠡⠻⠩⠻⠹⠑⠙⠀⠾⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠡⠐⠳⠓⠣⠋⠸⠳⠐⠹⠀⠳⠓⠡⠙⠸⠳⠣⠐⠫⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠣⠐⠺⠚⠡⠓⠣⠫⠺⠀⠡⠹⠙⠐⠓⠻⠨⠹⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠪⠻⠚⠊⠺⠀⠹⠪⠨⠱⠛⠑⠀⠫⠱⠙⠚⠊⠓⠀⠻⠻⠻⠧⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠐⠻⠸⠪⠐⠑⠩⠙⠱⠀⠪⠐⠹⠻⠊⠛⠀⠨⠹⠺⠋⠑⠙⠚⠀⠸⠪⠪⠪⠧⠣

Tehtävä 43: Yhdistä melodiat intervalleiksi (F-avain)

Kirjoita kahdelle nuottiriville kirjoitettu kaksiääninen melodia intervallimerkkejä käyttäen yhdelle nuottiriville. Huomioi avaimen vaihtumisesta johtuva intervallien kirjoitus–ja lukusuunnan vaihtuminen. Tämän tehtävän melodiat ovat diatonisia, eli ne noudattavat sävellajia eivätkä sisällä muunnemerkkejä.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠫⠻⠳⠐⠹⠀⠞⠝⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠹⠱⠫⠫ ⠟⠏⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠳⠐⠹⠸⠻⠪⠀⠳⠋⠑⠝⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠫⠫⠱⠹⠀⠺⠙⠘⠛⠏⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠘⠺⠱⠙⠑⠫⠀⠻⠱⠗⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠘⠳⠺⠋⠛⠳⠀⠸⠹⠘⠻⠗⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠐⠱⠹⠺⠪⠀⠹⠸⠓⠐⠙⠎⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠻⠫⠱⠹⠀⠫⠋⠋⠟⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠻⠳⠪⠺⠀⠹⠪⠐⠕⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠱⠱⠻⠳⠀⠳⠳⠟⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠐⠱⠙⠚⠐⠫⠳⠀⠛⠓⠛⠑⠗⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠻⠋⠑⠳⠺⠀⠊⠚⠊⠛⠕⠣⠅

G.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠐⠹⠺⠻⠪⠀⠳⠋⠐⠙⠣⠏⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠪⠱⠱⠻⠀⠱⠙⠋⠝⠣⠅

H.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠹⠻⠪⠓⠛⠀⠳⠪⠺⠙⠸⠓⠣⠅
 ⠜⠼⠸⠘⠪⠪⠹⠚⠊⠀⠺⠹⠱⠋⠑⠣⠅

I.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠊⠓⠊⠚⠙⠚⠙⠑⠀⠺⠳⠫⠛⠓⠀⠪⠪⠪⠧⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠙⠚⠙⠑⠋⠑⠋⠛⠀⠳⠫⠱⠑⠑⠀⠹⠹⠹⠧⠣⠅

Tehtävä 44: Yhdistä melodiat intervalleiksi (mukana muunnemerkkejä)

Kirjoita seuraavassa tehtävässä kunkin tehtäväkohdan kaksi itsenäistä stemmaa intervallimerkkejä käyttäen yhdelle nuottiriville. Tässä tehtävässä jotkut sävelistä ovat ylennettyjä, alennettuja tai palautettuja. Huomioithan avaimen mukaisen intervallien lukusuunnan!

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠏⠣⠫⠡⠫⠀⠳⠊⠓⠐⠝⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠝⠺⠹⠀⠺⠙⠚⠸⠝⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠪⠫⠣⠫⠡⠫⠀⠛⠣⠋⠡⠫⠘⠎⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠹⠹⠺⠹⠀⠊⠓⠩⠳⠈⠎⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠫⠳⠻⠪⠀⠩⠊⠚⠓⠘⠚⠸⠏⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠘⠳⠺⠪⠹⠀⠩⠙⠑⠚⠈⠚⠘⠏⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠺⠳⠐⠹⠚⠊⠀⠻⠊⠑⠗⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠱⠺⠸⠫⠑⠙⠀⠹⠑⠘⠛⠗⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠊⠓⠻⠑⠋⠻⠀⠣⠋⠡⠋⠙⠚⠎⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠙⠚⠪⠚⠙⠱⠀⠩⠘⠛⠓⠋⠑⠡⠟⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠊⠓⠻⠑⠋⠻⠀⠩⠓⠊⠋⠩⠙⠕⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠛⠋⠱⠚⠙⠱⠀⠙⠩⠙⠘⠓⠋⠟⠣⠅

G.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠻⠳⠫⠹⠀⠸⠪⠓⠙⠕⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠱⠫⠹⠘⠳⠀⠸⠹⠙⠊⠟⠣⠅

H.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠛⠡⠛⠩⠛⠚⠣⠚⠊⠚⠙⠀⠊⠚⠛⠑⠞⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠑⠙⠑⠑⠋⠙⠋⠋⠀⠛⠑⠑⠚⠈⠞⠣⠅