18. Kahdentaminen

Kun nuottitekstissä trioli, intervalli tai jokin muu merkki esiintyy neljä kertaa tai useammin peräkkäin, sitä ei ole tarkoituksenmukaista kirjoittaa niin monta kertaa. Tällöin merkki kahdennetaan. Kahdentaminen aloitetaan kirjoittamalla merkki kaksi kertaa sen omalle paikalle. Intervallimerkki siis kirjoitetaan kahdesti sitä koskevan nuotin perään. Triolit ja muut ryhmämerkit sekä staccato – ja aksenttimerkit kirjoitetaan kahdesti ennen kyseistä merkkiä koskevaa nuottia. Tämän jälkeen merkki koskee kaikkia nuotteja kahdentamisen päättymiseen saakka. Kahdentaminen päätetään kirjoittamalla aina kahdennettava merkki kerran viimeisen kahdennettavan nuotin jälkeen. Huomaa siis, että ryhmämerkit sekä staccato – ja aksenttimerkit kirjoitetaan kahdentamisen päätyttyä viimeisen nuotin perään, vaikka ne ”normaalisti” kirjoitetaankin aina ennen nuottia, jota kyseinen merkki koskee.

Kahdennettavan jakson pituudelle ei ole ylärajaa, eikä se siis ole mitenkään sidottu tahtiviivoihin. Kahdentaminen on voimassa ainoastaan siinä stemmassa, johon se on merkitty. Jos siis esimerkiksi pianokappaleen oikean käden terssit on kahdennettu, se ei oletuksena koske vasemman käden stemmaa. Seuraavan esimerkin terssi-intervallit on kahdennettu. 

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠋⠬⠬⠛⠓⠊⠓⠋⠛⠑⠀⠋⠙⠑⠚⠝⠬⠣⠅⠀

Mikäli kahdennettavan intervallin edessä esiintyy muunnemerkki, kahdentaminen on keskeytettävä siihen.

Esimerkki:

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠋⠬⠬⠛⠋⠋⠛⠛⠣⠬⠛⠡⠬⠋⠬⠣⠅⠀

Kahdentaminen ei milloinkaan koske oktaavimerkkejä. Niiden käyttämisestä on tässä oppaassa aiemmin esitellyt käyttösääntönsä. Myöskään nuottimerkkejä ei voi kahdentaa. Kahdennettavat merkit ovatkin lähes poikkeuksetta joko intervallimerkkejä tai trioli – tai muita ryhmämerkkejä.

Tehtävä 58: Kahdenna kahdentamista edellyttävät merkit

Tämän tehtävän nuotit sisältävät merkkejä, jotka ovat kahdennettavissa. Näihin melodioihin ne on kirjoitettu kuitenkin auki. Tunnista kahdentamista edellyttävät tilanteet ja kirjoita melodia kahdennettuja merkkejä käyttäen alle. Huomaathan, että näitä melodioita ei ole tehty ensisijaisesti soittamista varten. Melodioilla voi siis harjoitella nuotinlukua ja soittaa niitä instrumentilla, mutta ne eivät välttämättä ole kaikilta osin ihanteellisia soitettavia.

Tämä tehtävä kannattaa täyttää siten, että copy paste-toiminnolla kopioit kunkin tehtäväkohdan nuottitekstin vastauskohtaan. Tämän jälkeen muokkaat ainoastaan kahdennettavia merkkejä, eikä sinun tarvitse käyttää aikaa varsinaisten nuottimerkkien uudelleenkirjoittamiseen. Jos kopioit tehtävän sellaisenaan mihin tahansa tekstieditoriin, voit hyvin muokata varsinaista tehtäväkohtaa, jolloin vältät kopioimisen ja liittämisen.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠹⠴⠫⠬⠋⠬⠋⠬⠋⠬⠋⠬⠀⠛⠬⠛⠬⠛⠬⠛⠬⠋⠬⠑⠬⠹⠬⠣⠅⠀

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠳⠆⠊⠓⠛⠆⠓⠋⠙⠆⠑⠛⠑⠀⠆⠛⠑⠑⠙⠴⠋⠴⠛⠴⠑⠴⠙⠬⠙⠬⠣⠅⠀

C. ⠀

⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠙⠼⠋⠼⠑⠼⠛⠼⠓⠼⠋⠼⠛⠼⠊⠼⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠓⠬⠛⠬⠳⠬⠛⠬⠋⠬⠻⠬⠀⠋⠬⠛⠬⠓⠬⠊⠴⠓⠴⠑⠴⠛⠬⠸⠚⠬
⠐⠹⠴⠹⠴⠹⠴⠧⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠄⠆⠐⠋⠬⠙⠬⠋⠬⠆⠛⠬⠛⠬⠛⠬⠆⠛⠬⠑⠬⠛⠬⠆⠓⠴⠋⠴⠙⠬
⠀⠆⠐⠛⠴⠑⠴⠚⠼⠹⠴⠹⠴⠧⠣⠅

Tehtävä 59: Kahdenna kahdennettavissa olevat merkit

Tämän tehtävän nuotit sisältävät merkkejä, jotka ovat kahdennettavissa. Näihin melodioihin ne on kirjoitettu kuitenkin auki. Tunnista kahdentamista edellyttävät tilanteet ja kirjoita melodia kahdennettuja merkkejä käyttäen alle. Kaikki tämän tehtävän merkit eivät kuitenkaan ole kahdennettavissa. Mikäli tehtävän merkkejä ei voi kahdentaa, jätä vastaus tyhjäksi. Tämän tehtävän kuudestoistaosanuotit olisivat pitkälti ryhmiteltävissä. Tähän tehtävään nuotteja ei kuitenkaan ole ryhmitelty, jotta ryhmittelysääntöjen ajatteleminen ei söisi keskittymistä nyt harjoittelemaltamme asialta. Huomaathan, että näitä melodioita ei ole tehty ensisijaisesti soittamista varten. Melodioilla voi siis harjoitella nuotinlukua ja soittaa niitä instrumentilla, mutta ne eivät välttämättä ole kaikilta osin ihanteellisia soitettavia.

Tämä tehtävä kannattaa täyttää siten, että copy paste-toiminnolla kopioit tehtävän melodian vastauskohtaan. Tämän jälkeen muokkaat ainoastaan kahdennettavia merkkejä, eikä sinun tarvitse käyttää aikaa varsinaisten nuottimerkkien uudelleenkirjoittamiseen. Jos kopioit tehtävän sellaisenaan mihin tahansa tekstieditoriin, voit hyvin muokata varsinaista tehtäväkohtaa, jolloin vältät kopioimisen ja liittämisen.

Tässä tehtävässä on muutamassa kohdassa jouduttu jakamaan yksi pitkä tahti useammalle riville. Tahdin jatkumista seuraavalla rivillä ilmaistaan pistenuottikirjoituksessa merkillä [⠐]. Tämä merkki kirjoitetaan välittömästi katkeavan tahdin sisältävän rivin viimeisen nuotin perään.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠋⠬⠋⠬⠓⠬⠓⠬⠛⠬⠑⠴⠚⠬⠐⠊⠬⠀
  ⠐⠓⠴⠋⠬⠷⠴⠿⠴⠵⠴⠾⠴⠙⠬⠨⠙⠬⠐⠹⠬⠣⠅⠀

B.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠊⠬⠩⠓⠬⠊⠬⠛⠬⠡⠓⠴⠛⠴⠓⠴⠋⠴⠀
  ⠐⠑⠼⠸⠛⠬⠊⠬⠐⠑⠬⠛⠴⠊⠴⠨⠱⠴⠣⠅⠀

C.

⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲
⠨⠜⠄⠆⠐⠊⠬⠩⠓⠬⠊⠬⠙⠄⠴⠮⠬⠆⠚⠴⠊⠴⠚⠴⠡⠳⠬
⠀  ⠆⠨⠙⠴⠑⠴⠙⠴⠆⠚⠬⠊⠬⠓⠬⠛⠄⠴⠿⠴⠻⠴⠣⠅⠀

D.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠫⠬⠋⠬⠓⠬⠻⠴⠱⠴⠀⠋⠬⠙⠴⠚⠼⠑⠴⠝⠴⠣⠅⠀

E.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠄⠆⠐⠋⠣⠋⠡⠋⠆⠙⠋⠓⠆⠛⠋⠛⠆⠑⠛⠊⠀⠆⠚⠊⠓⠆⠪⠛⠆⠫⠑⠆⠹⠄⠣⠅ 

F.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠋⠬⠯⠬⠿⠬⠷⠴⠮⠴⠓⠴⠋⠬⠯⠴⠿⠴⠷⠴⠮⠬⠓⠬⠀
  ⠨⠙⠬⠐⠓⠴⠊⠴⠽⠴⠮⠬⠷⠬⠑⠬⠛⠴⠸⠚⠴⠽⠴⠣⠅⠀

G.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
⠨⠜⠄⠆⠐⠊⠬⠚⠴⠊⠴⠆⠓⠴⠊⠴⠓⠴⠆⠛⠬⠑⠬⠛⠬⠐
   ⠆⠸⠿⠬⠿⠬⠿⠬⠆⠐⠷⠴⠮⠴⠿⠴⠀
   ⠆⠐⠓⠴⠊⠬⠓⠬⠆⠛⠬⠓⠬⠛⠴⠆⠯⠴⠸⠷⠴⠮⠴⠐
   ⠆⠐⠾⠴⠽⠴⠯⠴⠑⠴⠑⠴⠣⠅

H.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠓⠴⠛⠴⠋⠴⠑⠬⠙⠴⠙⠴⠹⠴⠣⠅