19. Pistenuottien asettelu

Pistenuottien asetteluihin ei ole muodostunut yhtä vakiintunutta käytäntöä. Etenkin erilaisten sisennysten pituudet voivat vaihdella merkittävästi riippuen esimerkiksi jäljentäjästä, jäljennökseen käytettävästä ohjelmistosta ja jäljennöksen aikakaudesta. Tästä syystä kannattaa lukea kaikki rivit huolellisesti loppuun saakka, vaikka näyttäisikin ettei rivillä tule vastaan mitään.

Otsikon ja tekijätietojen jälkeen tulee rivi, jolle kirjoitetaan tempomerkintä, sävellajin etumerkintä ja tahtiosoitus. Rivi aloitetaan sisennettynä. Käsin jäljennetyissä vanhemmissa pistenuoteissa sekä kaikissa tämän oppaan nuottiesimerkeissä sisennys on noin kolmen suunnikkaan pituinen. GoodFeel-ohjelmistolla jäljennetyissä nuoteissa tahtiosoitus sijoittuu noin rivin puoliväliin. Heti seuraavalta riviltä alkaa nuottiteksti. Rivin alkuun tulee tahtinumero ilman numeromerkkiä.

Esimerkki: Järvivalssi

⠠⠚⠜⠗⠧⠊⠧⠁⠇⠎⠎⠊
⠠⠎⠜⠧⠄⠀⠠⠚⠕⠕⠎⠑⠀⠠⠕⠚⠁⠇⠁
⠀⠀⠀⠹⠶⠼⠊⠚⠀⠩⠩⠼⠉⠲
⠚ ⠜⠌⠇⠐⠪⠺⠣⠅⠄⠀
⠁ ⠣⠶⠜⠠⠁⠜⠐⠊⠛⠑⠛⠊⠚⠀⠶⠀⠪⠭⠓⠳⠀⠧⠪⠪⠀
⠑ ⠼⠂⠨⠝⠺⠀⠎⠺⠀⠟⠄⠀⠧⠪⠺⠣⠆⠀
⠊ ⠼⠆⠨⠝⠺⠀⠪⠺⠹⠀⠕⠄⠀⠧⠐⠱⠳⠣⠅⠄⠀
⠁⠉ ⠜⠠⠃⠜⠐⠞⠄⠀⠧⠺⠱⠀⠐⠎⠄⠀⠧⠻⠪⠀⠹⠭⠚⠪⠀
⠁⠓ ⠧⠐⠪⠺⠀⠟⠄⠀⠧⠱⠳ ⠞⠄⠀⠧⠺⠱⠀⠐⠎⠄ ⠧⠻⠪⠀⠹⠭⠚⠪ ⠀
⠃⠋ ⠧⠐⠺⠹⠀⠕⠄⠈⠉⠀⠕⠄⠣⠅

Jos kyseessä on tietylle instrumentille kirjoitettu nuotti, instrumentin nimi lukee sisennettynä tekijätietoja seuraavalla rivillä. Kosketinsoitinnuoteissa lukee tyypillisesti soittimen nimen kohdalla ”keyboard”.

Esim.

⠠⠞⠁⠝⠚⠁
⠠⠇⠑⠑⠧⠊⠀⠠⠁⠇⠁⠓⠜⠊⠧⠜⠇⠜    
   ⠅⠑⠽⠃⠕⠁⠗⠙        
  ⠼⠑⠣⠼⠋⠦

Joskus tahti voi olla niin pitkä, ettei se mahdu yhdelle nuottiriville. Näin käy usein silloin, kun nuotteja kirjoitetaan paperille. Tällöin tahti katkaistaan ja katkaistun tahdin viimeisen nuotin perään kirjoitetaan piste 5. Tahdin loppuosa kirjoitetaan seuraavalle riville. Se sisennetään alkamaan kohdakkain edellisen rivin nuottitekstin alun kanssa. Tämän osion seuraavat nuottiesimerkit on otettu Leevi Alahäivälän sävellyksestä ”March”. Esim:

  ⠣⠣⠣⠼⠙⠲
⠨⠜⠨⠻⠼⠴⠤⠆⠛⠼⠤⠛⠼⠤⠛⠼⠤⠳⠼⠴⠤⠊⠣⠼⠤⠐
 ⠡⠊⠼⠡⠤⠣⠅

Kosketinsoitinmusiikin asettelu

Oikean ja vasemman käden stemmat merkitään siten, että oikea käsi kirjoitetaan ylemmälle riville ja vasen käsi alemmalle riville. Rivin alussa on aina käsimerkki.

Rivit asetellaan siten, että nuottitekstin alut ovat täysin kohdakkain. Näin ollen, jos oikean käden osuus sisältää vaikkapa esitysohjeita joita ei ole sisällytetty vasemman käden osuuteen, vasemman käden osuus ei voi alkaa rivin alusta. Esim:

  ⠣⠣⠣⠼⠙⠲
⠨⠜⠄⠜⠉⠨⠞⠄⠼⠴⠤⠸⠺⠣⠅ 
⠸⠜  ⠈⠺⠪⠳⠻⠣⠅

On varsin yleistä, että oikean käden osuus vie riviltä tilaa enemmän kuin vasemman käden osuus. Koska tahdit tulee saada alkamaan kohdikkain, vasemman käden osuuteen jää riville tyhjää tilaa ennen seuraavan tahdin alkamista. Tällaisissa tilanteissa käytetään erityistä katkoviivaa merkiksi siitä, että rivillä on tyhjä kohta ennen seuraavan tahdin nuottien alkamista. Esim:

  ⠣⠣⠣⠼⠙⠲
 ⠛ ⠨⠜⠐⠪⠼⠴⠳⠬⠴⠻⠄⠬⠔⠚⠤ ⠐⠗⠬⠴⠧⠸⠺⠣⠅ 
  ⠸⠜⠈⠪⠘⠫⠈⠺⠺ ⠄⠄⠄⠄⠄ ⠘⠫⠱⠹⠺⠣⠨