20. Eri instrumentteihin liittyviä merkintöjä

Sormituksen merkitseminen

MerkkiMerkin selitys
⠿⠁1.sormi
⠿⠃2. sormi
⠿⠇3. sormi
⠿⠂4. sormi
⠿⠅5. sormi
⠿⠉⠿sormen vaihto saman nuotin aikana (kirjoitetaan sormimerkkien väliin)
⠿⠡kielisoittimilla vasemman käden peukalo
Taulukko: Sormimerkit

Sormimerkit ohjeistavat, millä sormella ääni tulisi soittaa. Sormimerkki kirjoitetaan välittömästi sen nuotin perään, jota se koskee. 1. sormi tarkoittaa peukaloa ja 5. sormi pikkusormea. Muissa kuin kielisoittimissa oikean ja vasemman käden sormimerkit merkitään samalla tavalla. 

Seuraavassa esimerkissä jokaisen nuotin perään on kirjoitettu sormimerkki. Keskisormi vaihtuu peukaloksi E-nuotilla.

   ⠼⠙⠲⠀
⠐⠹⠁⠱⠃⠫⠇⠉⠁⠻⠃⠀⠗⠇⠥⠣⠅

Kielisoittimissa (esim. kitarassa) oikean käden sormimerkit merkitään kirjaimilla p, i, m, a ja x peukalosta pikkusormeen. Kirjain merkitään omalle rivilleen sen nuotin alapuolelle, jota se koskee.

Jos olet soittajana tottunut tekemään sormituksesi itse tai annettu sormitus ei sovi esim. kätesi koolle, voit hyvin tehdä oman sormituksesi sormimerkeistä huolimatta. Ainut asia, jolla oikeasti on väliä, on hyvä soiva lopputulos.

Pianon pedaali

MerkkiMerkin selitys
⠿⠣⠒⠿Pedaali alas (mustapainoksen ”ped” tai muu merkki)
⠿⠡⠒⠿Pedaali ylös (mustapainoksen tähtimerkki)
Pedaalimerkinnät

Pianonuoteissa esiintyy usein pedaalimerkintöjä. Ne ilmaisevat, milloin pianon sustainpedaali on painettuna alas ja milloin pedaali vapautetaan ylös. Pedaali alas-merkintä kirjoitetaan välittömästi ennen niitä nuotteja, joita ne koskevat. Pedaali ylös-merkintä kirjoitetaan viimeisen pedaali painettuna soitetun nuotin perään. Pedaalimerkintä kirjoitetaan vasemman käden osuuteen, vaikka se koskee tietysti molempien käsien osuuksia. Esimerkki:

   ⠼⠙⠲
⠣⠇⠐⠣⠒⠘⠽⠤ ⠽⠤⠡⠒⠀⠵⠣⠅

Esimerkin C – ja D-nuotit soitetaan oktaavi-intervallin kanssa pedaali painettuna. D-nuotti puolestaan soitetaan ilman pedaalia.

Harmonikan basson notaatio

Valtaosassa nuoteista ei ole mitään erillisiä harmonikan bassopuolen merkintöjä. Tällöin soittajan on itse sovitettava bassopuolen osuus sointumerkkien pohjalta. 

Nimityksellä standardibasso tarkoitetaan harmonikan bassopuolta, jossa kaksi sisintä riviä ovat ns. perusbassoja ja neljä ulompaa riviä sointubassonäppäimiä, joista painamalla tulee valmiita sointuja. Standardibasso toimii piano– ja näppäinharmonikassa täysin identtisesti.

Standardibassolle kirjoitettuja nuotteja voidaan kirjoittaa kahdella tavalla: joko harmonikan bassopuolen rivimerkintöjä käyttäen tai sointumerkintöjä käyttäen. Tässä osiossa opit molemmat tavat.

MerkkiMerkin selitys
⠠⠜⠿Standardibasson rivimerkintöjen etumerkintä
⠈⠿1. (sisin) rivi (perusbasso)
⠘⠿2. rivi (perusbasso)
⠸⠿3. rivi (duurisoinnut)
⠐⠿4. rivi (mollisoinnut)
⠨⠿5. rivi (seiskasoinnut)
⠰⠿6. rivi (väh. seiskasoinnut)
⠜⠃⠎⠄⠄⠀⠜⠄bassosoolon alku ja loppu
Standardibasson rivimerkinnät

Aina ennen harmonikan standardibasson omia nuottimerkkejä sisältäviä tahteja käytetään rivin alussa standardibassonuottien etumerkintää [⠠⠜]. Tämä merkintä tarkoittaa, että kaikki kyseisellä rivillä olevat nuotit on kirjoitettu standardibassolle. Periaate on aivan sama, kuin kosketinsoitinmusiikin oikean – ja vasemman käden käsimerkkien kohdalla.

On erittäin tärkeää huomioida, että standardibasson rivimerkintöjä ei missään tilanteessa tule lukea oktaavimerkkeinä, vaikka ne ovat samoja merkintöjä kuin oktaavimerkit. Näillä merkeillä on siis tässä yhteydessä täysin uusi merkityksensä. Standardibassolle kirjoitettaessa oktaavimerkintöjä ei tarvita siitä syystä, että standardibasson sävelet soivat vain yhdestä oktaavialasta.

Rivimerkki kirjoitetaan aina sen nuotin eteen, jota se koskee. Rivimerkintä on tahdin sisällä voimassa niin kauan, kunnes uusi rivimerkki kirjoitetaan. Esim:

   ⠼⠙⠲
⠠⠜⠘⠙⠑⠋⠙⠓⠨⠓⠓⠓⠣⠅

Tahdin ensimmäisen C-nuotin edessä on toisen perusbassorivin rivimerkintä. Seuraava rivimerkintä, septimisointubasson merkki, on vasta tahdin kuudennella kahdeksasosa G-nuotilla.Tämän esimerkitahdin viisi ensimmäistä kahdeksasosaa soitetaan siis perusbassoäänillä ja kolme viimeistä kahdeksasosaa G7-sointubassolla.

Molemmat harmonikan standardibasson perusbassorivit sisältävät samat äänet. Sisin rivi toimii tyypillisesti toisen perusbassorivin, eli niin sanotun päärivin apurivinä. Tämä järjestely mahdollistaa useita sormitusvaihtoehtoja saman otteen soittamiseksi. 

Standardibassonuoteissa molemmille perusbassoriveille on omat rivimerkkinsä. Rivimerkinnöillä sovituksen tekijä tarjoaa yhden tyyppisen alustavan sormitusvaihtoehdon. Soittaja voi kuitenkin itse päättää, kummalta riviltä hän haluaa äänet soittaa. Jos soittajalla on esimerkiksi vakiintunut käytäntö ottaa sama ote toisella tavalla, hän voi niin halutessaan jättää noudattamatta nuotin viitteellistä sormijärjestystä ja ottaa otteen, kuten on tottunut aiemminkin tekemään. Soivaan lopputulokseen sillä ei ole mitään vaikutusta.

Jos kaksi standardibasson säveltä soivat samanaikaisesti, se kirjoitetaan kirjoittamalla perusbassoäänen perään intervallimerkki, jonka edessä on rivimerkintä. Tällöin intervalli luetaan ylöspäin. Esim:

   ⠼⠙⠲
⠠⠜⠘⠹⠐⠤⠹⠤⠗⠨⠤⠣⠅

Esimerkkitahdin kahdella ensimmäisellä neljäsosalla soivat samanaikaisesti C-perusbasso ja C-mollisointubasso. Tahdin viimeisellä puolinuotilla soivat samanaikaisesti G-perusbasso ja G-seiskasointubasso. Oktaavi-intervalli siis tarkoittaa, että samanaikaisesti soiva sävel on sointubasso. Rivimerkintä puolestaan määrittelee sen, mikä sointubasso tarkalleen on kyseessä.

Samanaikaisesti soivia bassosäveliä merkitessä intervalleja voidaan myös kahdentaa. Vaikka oktaavi lieneekin yleisin käytetty intervalli tässä yhteydessä, voidaan muunlaisiakin intervallimerkintöjä käyttää. Esim:

   ⠼⠙⠲
⠠⠜⠘⠹⠨⠤⠤⠹⠹⠹⠤⠀⠘⠱⠐⠬⠱⠬⠗⠨⠤⠣⠅

Tahdin ensimmäisellä neljäsosalla on samanaikaisesti soivat C-perusbasso ja C-seiskasointubasso. Oktaavi-intervallin merkki on kahdennettu. Se tarkoittaa sitä, että seuraavat kolme C-nuottia soitetaan kuten ensimmäinenkin isku. Tahdin neljä iskua ovat siis identtiset. Toisen tahdin kahdella ensimmäisellä neljäsosalla ovat samaan aikaan soitetut D-perusbasso ja F-mollisointubasso. Tähän siis terssin merkki perustuu: D-nuotista diatoninen terssi ylös, päädytään F-nuottiin. Mollibassorivin merkintä intervallimerkin edessä tarkentaa, että kyse on mollisointubassosta. Tahdin viimeisellä puolinuotilla soivat samanaikaisesti G-perusbasso ja G-seiskasointubasso.

Sointumerkintöihin perustuva merkintätapa

Uudemmissa harmonikkanuoteissa ei välttämättä käytetä rivimerkintöjä, vaan sointubassonuottien merkitsemiseen käytetään rivin alkuun kirjoitettavaa sointumerkintää. Nämä kaksi merkintätapaa näyttävät pitkälti samalta, mutta niitä luetaan eri tavalla. Merkintätavat erottaa toisistaan siten, että rivimerkintöjä käytettäessä on joka kerta rivin alussa standardibassonuottien etumerkintä [⠠⠜]. Mikäli rivimerkintöjä ei käytetä, rivin alku merkitään, kuten pianonuotin vasen käsi.

Rivin alussa on sointumerkki joka ilmaisee, mitä sointubassonäppäintä painetaan. Perusbasso kirjoitetaan suureen oktaaviin ja sointubasso pieneen oktaaviin. Esimerkki:

   ⠼⠙⠲
⠸⠜⠄⠜⠙⠼⠛⠘⠱⠸⠱⠘⠪⠸⠱⠣⠅

Tässä esimerkkitahdin ensimmäinen neljäsosa on C-perusbasso ja toinen neljäsosa C-sointubasso ja niin edelleen. Kyseessä on ns. humppakomppi. Käsimerkin jälkeen tuleva sointumerkintä D7 ilmaisee, että sointubasso on seiska. Jos sointumerkki olisi ollut esimerkiksi Cm, olisi sointubasso ollut C-mollisointubasso.

Mikäli halutaan kirjoittaa samanaikaisesti soivia standardibassosäveliä, periaate on sama kuin rivimerkintöjä käytettäessä. Ainut ero on se, että nyt alussa on jälleen sointumerkki ja rivimerkintöjen sijasta käytössä ovat oktaavimerkit. Intervallimerkin edessä on oktaavimerkki, joka kertoo, mihin oktaavialaan intervalli on kirjoitettu. Periaatteessa intervallimerkin eteen tuleva oktaavimerkki on standardibasson lukemisen kannalta turha. Koneellisesti muunnettuihin nuotteihin tämä merkintä valitettavasti kuitenkin tulee, ja siksi se on sisällytetty myös tähän esimerkkiin. Esim:

   ⠼⠙⠲
⠸⠜⠄⠜⠙⠼⠛⠘⠱⠐⠤⠱⠐⠤⠱⠐⠤⠱⠐⠤⠣⠅

Esimerkissä siis D-perusbasso ja D-sointubasso soivat yhtäaikaisesti tahdin kaikilla neljällä iskulla. Esimerkki on väärintulkinnan välttämiseksi kirjoitettu auki, mutta tässäkin merkintätavassa voitaisiin hyvin käyttää kahdentamista. Oktaavi-intervallin edessä on yksiviivaisen oktaavin merkki. Tämä oli esimerkki koneellisesti jäljennetystä harmonikkanuotista. Oktaavimerkin voi hyvin poistaa käsin intervallimerkin edestä tällaisista nuoteista niin halutessaan.

Melodiabasso

Melodiabassolla tarkoitetaan harmonikan bassopuolta, jossa on itsenäinen melodiasormio sointubassonäppäinten paikalla. Melodiabassoharmonikalla voi siis myös bassopuolella soittaa itsenäisiä melodioita siinä missä harmonikan diskanttipuolellakin. Melodiabassolle kirjoitettaessa toimitaan, kuten pianon vasemman kädenkin kohdalla, eli oktaavimerkkejä käytetään täysin normaalisti. Melodiabassolle kirjoitettaessa käytetään ensimmäisellä bassorivillä merkintää [⠜⠃⠃⠄]. Myöhemmillä riveillä käytetään vasemman käden käsimerkintää.