17. Sidekaaret ja yhdyskaaret

PistemerkkiSelitys
⠿⠉⠿Lyhyt sidekaari, joka yhdistää kahta nuottia
⠿⠉⠉⠀⠉⠿Pitkä sidekaari, joka yhdistää neljää tai useampaa nuottia
⠿⠈⠉⠿Yhdyskaari, joka yhdistää kaksi samaa nuottia
⠿⠨⠉⠿Sointuyhdyskaari, joka yhdistää kahden saman soinnun sävelet toisiinsa
⠰⠃⠿⠘⠆Säekaari, joka yhdistää useampaa kuin neljää nuottia

Nuottikirjoituksessa on käytössä kahdenlaisia kaaria: sidekaaria ja yhdyskaaria. Kun kaksi tai useampi nuotti on yhdistetty sidekaarella, nämä nuotit soitetaan legatossa, eli äänet soitetaan kiinni toisiinsa. Yhdyskaaren tehtävänä on puolestaan sitoa kaksi samaa nuottia kiinni toisiinsa. Tällöin nämä nuotit soitetaan yhtenä pitkänä äänenä. Sointuyhdyskaari toimii samoin kuin yhdyskaari, mutta se nimensä mukaisesti sitoo kaksi sointua. Huomaa, että sointuyhdyskaarta käytetään intervallimerkein aukikirjoitettujen sointujen kanssa, sointumerkkirivillä ei kaaria voi käyttää.

Jos neljä nuottia tai enemmän on yhdistetty kaarella, olisi epäkäytännöllistä kirjoittaa kaari jokaisen nuotin perään. Siksi käytetään joko pitkän sidekaaren merkkiä tai säekaarta.  Seuraavat nuottiesimerkit havainnollistavat sinulle eri kaarien käyttötapoja.

Esimerkki 1:

 ⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠱⠛⠉⠓⠉⠊⠚⠉⠛⠉⠙⠀⠵⠣⠅

Tässä esimerkissä yksittäisiä nuotteja on yhdistetty toisiinsa sidekaarella. Kaari kirjoitetaan nuottien väliin.

Esimerkki 2:

 ⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠚⠉⠉⠓⠑⠐⠚⠉⠊⠛⠑⠸⠊⠣⠅

Tässä esimerkissä neljä nuottia on yhdistetty toisiinsa pitkällä sidekaarella. Sidekaarimerkki kirjoitetaan kahdesti ensimmäisen kaaritettavan nuotin perään. Kaarella merkityn jakson päättää yksi viimeisen kaaritetun nuotin perään kirjoitettu sidekaarimerkki.

Esimerkki 3:

⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠰⠃⠐⠻⠿⠋⠑⠋⠿⠊⠚⠊⠷⠚⠊⠛⠀⠱⠱⠱⠘⠆⠧⠣⠅

Tässä esimerkissä kahden tahdin nuotteja on yhdistetty toisiinsa säekaarella. Säekaaren alkumerkki kirjoitetaan välittömästi ennen ensimmäistä kaaritettavaa nuottia. Kaaren päätösmerkki kirjoitetaan heti viimeistä kaaritettavaa nuottia seuraavan nuotin perään.

Esimerkki 4:

 ⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠑⠋⠛⠓⠪⠪⠈⠉⠀⠮⠣⠅

Tässä esimerkissä ensimmäisen tahdin viimeinen ääni on yhdyskaarella yhdistetty toisen tahdin ensimmäiseen ääneen. Nämä kaksi ääntä siis soitetaan neljäsosa – ja kokonuotin mittaisena yhtenä pitkänä äänenä.

Esimerkki 5:

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠟⠬⠼⠴⠨⠉⠟⠬⠼⠴⠣⠅

Tässä esimerkissä kaksi sointua on yhdistetty toisiinsa sointuyhdyskaarella. Kaarimerkki kirjoitetaan välittömästi soinnun viimeisen intervallimerkin perään.

Näissä esimerkeissä on selkeyden vuoksi ollut ainoastaan yhden tyyppinen kaari per yksi esimerkki. On kuitenkin aivan mahdollista, että jopa saman tahdin sisällä on useita eri tyyppisiä side – ja yhdyskaaria. Esim:

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠊⠉⠉⠚⠊⠓⠉⠻⠊⠉⠛⠈⠉⠀⠰⠃⠛⠛⠋⠙⠕⠘⠆⠣⠅

Tahdin 1 neljä ensimmäistä ääntä on yhdistetty toisiinsa pitkällä sidekaarella. Ensimmäisen tahdin kaksi viimeistä nuottia on puolestaan yhdistetty toisiinsa lyhyellä sidekaarella. Tahdin 1 viimeiseltä nuotilta lähtee yhdyskaari tahdin kaksi ensimmäiseen nuottiin. Ne siis soitetaan yhtenä pitkänä äänenä. Tahdin 2 alusta lähtee tahdin loppuun asti kestävä säekaari.

Tehtävä 57: Lisää nuottiin tarvittavat yhdys- ja sidekaaret

Tämän tehtävän nuoteista puuttuvat kaikki side – ja yhdyskaaret. Kunkin tehtäväkohdan yläpuolella on sanallinen ohje siitä, mitkä kaaret kuhunkin tehtäväkohtaan tulee kirjoittaa. Sanalliset kuvaukset ovat siinä järjestyksessä, missä ne esiintyvät itse nuotissakin. Kaarien paikat on merkitty nuottiin sanamerkillä [⠜]. Sanamerkkien paikat osoittavat sinulle, mihin kohtaan erityyppiset kaaret kirjoitetaan.

A. Säekaari alkaa, säekaari päättyy, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, yhdyskaari.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠜⠋⠓⠛⠑⠐⠚⠜⠓⠻⠀⠓⠜⠛⠜⠱⠜⠹⠜⠹⠣⠅

B. Sointuyhdyskaari, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠳⠄⠬⠴⠜⠓⠬⠴⠛⠜⠋⠜⠑⠜⠚⠀⠝⠜⠝⠣⠅

C. Pitkä sidekaari alkaa, pitkä sidekaari päättyy, yhdyskaari

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠜⠐⠚⠐⠑⠊⠐⠙⠓⠛⠑⠜⠚⠜⠀⠺⠙⠑⠝⠣⠅

D. Lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, yhdyskaari, pitkä sidekaari alkaa, pitkä sidekaari päättyy

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠋⠜⠛⠜⠓⠜⠊⠜⠎⠀⠜⠓⠛⠸⠚⠑⠋⠸⠚⠜⠹⠣⠅⠀

E. Säekaari alkaa, säekaari päättyy, yhdyskaari, pitkä sidekaari alkaa, pitkä sidekaari päättyy

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠜⠐⠳⠛⠑⠋⠙⠜⠹⠜⠀⠙⠜⠚⠐⠋⠛⠸⠊⠚⠜⠹⠣⠅

F. Sointuyhdyskaari, säekaari alkaa, säekaari päättyy

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠋⠙⠚⠙⠗⠌⠴⠜⠀⠳⠌⠴⠜⠛⠬⠑⠬⠋⠴⠜⠸⠚⠼⠹⠴⠣⠅

G. Lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, lyhyt sidekaari, säekaari alkaa, säekaari päättyy

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠯⠜⠛⠜⠓⠜⠊⠷⠜⠨⠙⠜⠐⠋⠜⠙⠜⠿⠑⠚⠛⠯⠐⠙⠜⠙⠙⠣⠅