Tehtävä 38: Kirjoita intervallit auki, mukana muunnamerkkejä

Kirjoita tehtävän 1 tavoin oheisten melodioiden stemmasävelet alle omalle nuottirivilleen. Tässä tehtävässä intervalleja on joissakin kohdissa ylennetty, alennettu ja palautettu. Valtaosa on kuitenkin tuttuja diatonisia intervalleja.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠐⠪⠬⠪⠩⠬⠳⠔⠭⠓⠴⠀⠺⠼⠑⠬⠚⠼⠹⠴⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠣⠣⠣⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠐⠹⠬⠹⠼⠱⠩⠴⠹⠩⠔⠀⠺⠬⠺⠼⠹⠴⠺⠩⠔⠀⠪⠴⠪⠴⠳⠼⠻⠴⠀⠏⠴⠥⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠐⠫⠬⠫⠼⠫⠔⠻⠒⠀⠎⠒⠞⠒⠀⠓⠬⠡⠓⠩⠼⠩⠳⠬⠻⠴⠹⠩⠬ ⠕⠄⠬⠧⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠐⠳⠬⠳⠩⠼⠳⠴⠊⠴⠚⠴⠀⠨⠋⠡⠬⠩⠑⠬⠋⠬⠙⠴⠺⠴⠪⠴⠀⠷⠴⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠣⠣⠣⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠐⠺⠬⠚⠬⠓⠬⠨⠹⠔⠙⠣⠼⠡⠊⠌⠀⠐⠺⠴⠺⠬⠪⠴⠛⠴⠓⠴⠀⠯⠴⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲⠀

⠜⠌⠇⠐⠻⠬⠪⠬⠊⠬⠩⠓⠼⠊⠴⠨⠑⠴⠀⠨⠫⠴⠐⠺⠬⠹⠼⠊⠌⠨⠛⠒ ⠵⠴⠣⠅⠀