Tehtävä 38: Kirjoita intervallit auki, mukana muunnemerkkejä

Kirjoita tehtävän 1 tavoin oheisten melodioiden stemmasävelet alle omalle nuottirivilleen. Tässä tehtävässä intervalleja on joissakin kohdissa ylennetty, alennettu ja palautettu. Valtaosa on kuitenkin tuttuja diatonisia intervalleja.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠪⠬⠪⠩⠬⠳⠔⠭⠓⠴⠀⠺⠼⠑⠬⠚⠼⠹⠴⠧⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠣⠣⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠹⠬⠹⠼⠱⠩⠴⠹⠩⠔⠀⠺⠬⠺⠼⠹⠴⠺⠩⠔⠀⠪⠴⠪⠴⠳⠼⠻⠴⠀⠏⠴⠥⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠫⠬⠫⠼⠫⠔⠻⠒⠀⠎⠒⠞⠒⠀⠓⠬⠡⠓⠩⠼⠩⠳⠬⠻⠴⠹⠩⠬ ⠕⠄⠬⠧⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠳⠬⠳⠩⠼⠳⠴⠊⠴⠚⠴⠀⠨⠋⠡⠬⠩⠑⠬⠋⠬⠙⠴⠺⠴⠪⠴⠀⠷⠴⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠣⠣⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠺⠬⠚⠬⠓⠬⠨⠹⠔⠙⠣⠼⠡⠊⠌⠀⠐⠺⠴⠺⠬⠪⠴⠛⠴⠓⠴⠀⠯⠴⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠻⠬⠪⠬⠊⠬⠩⠓⠼⠊⠴⠨⠑⠴⠀⠨⠫⠴⠐⠺⠬⠹⠼⠊⠌⠨⠛⠒ ⠵⠴⠣⠅⠀