Tehtävä 39: Kirjoita melodia auki (F-avain)

Kirjoita seuraavien F-avaimelle kirjoitettujen intervallien ylin ääni eli melodia omalle nuottirivilleen. Koska intervallit on kirjoitettu f-avaimelle, stemmaääni on intervallien lukusuunnasta johtuen alin sävel, eli melodiaääni on ilmaistu intervallimerkin avulla. Tässä tehtävässä kaikki intervallit ovat diatonisia.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠜⠼⠇⠸⠹⠬⠫⠬⠻⠬⠘⠺⠴⠀⠸⠻⠴⠻⠼⠏⠴⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲

⠜⠼⠇ ⠸⠻⠬⠛⠬⠊⠬⠱⠬⠸⠺⠬⠀⠺⠼⠫⠴⠕⠴⠀⠽⠴⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲

⠜⠼⠇⠸⠱⠬⠱⠬⠝⠬⠀⠱⠬⠱⠬⠞⠴⠀⠙⠴⠑⠴⠹⠴⠚⠴⠙⠴⠺⠴⠀⠱⠬⠘⠪⠔⠕⠤⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲

⠜⠼⠇⠸⠱⠬⠘⠪⠼⠸⠱⠬⠞⠬⠀⠸⠱⠔⠱⠬⠘⠪⠼⠪⠔⠀⠸⠕⠬⠘⠎⠔⠀⠵⠤⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠙⠩⠼⠙⠲

⠜⠼⠇⠸⠫⠬⠘⠺⠴⠺⠼⠸⠪⠬⠀⠫⠔⠫⠬⠘⠺⠼⠺⠔⠀⠸⠏⠬⠘⠺⠄⠔⠚⠼⠀⠯⠤⠣⠅