Tehtävä 41: Yhdistä melodiat intervalleiksi

Tehtävässä on aukikirjoitettuja intervalleja kahdella itsenäisellä nuottirivillä. Tehtävänäsi on lukea nuotit, päätellä intervallit ja kirjoittaa kahden rivin kokonaisuus yhdelle omalle nuottiriville intervallimerkkejä käyttäen. Tehtävän kaikki intervallit ovat diatonisia, eli ylennyksiä, alennuksia tai palautuksia ei ole käytössä. Tehtävä kannattaa soittaa pianolla tai muulla instrumentilla ennen nuottien kirjoittamista, jotta kokonaisuus hahmottuu selkeästi.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠨⠹⠐⠳⠪⠻⠀⠫⠱⠝⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠐⠫⠸⠺⠹⠪⠀⠳⠻⠏⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠻⠻⠫⠫⠀⠻⠪⠳⠺ ⠽⠣⠅
⠜⠌⠇⠐⠹⠺⠪⠳⠀⠪⠹⠱⠻⠀⠽⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
⠜⠌⠇⠐⠳⠳⠻⠻⠀⠫⠛⠓⠪⠻⠀⠷⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠪⠪⠪⠳⠀⠻⠪⠨⠱⠫⠀⠻⠱⠫⠹⠀⠵⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠐⠻⠻⠻⠫⠀⠱⠹⠻⠳⠀⠨⠱⠐⠻⠳⠫⠀⠿⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠣⠣⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠓⠊⠚⠙⠚⠊⠳⠀⠊⠚⠙⠑⠙⠚⠪⠀⠺⠙⠚⠪⠓⠛⠀⠫⠫⠏⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠐⠋⠛⠓⠊⠓⠛⠫⠀⠛⠓⠊⠚⠊⠓⠻⠀⠱⠑⠑⠱⠋⠑⠀⠸⠳⠳⠗⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠋⠊⠊⠚⠹⠑⠚⠀⠫⠱⠹⠚⠙⠀⠪⠫⠸⠎⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠐⠙⠙⠙⠑⠫⠛⠓⠀⠳⠻⠫⠑⠋⠀⠫⠸⠳⠏⠣⠅

G.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠫⠻⠳⠪⠀⠳⠻⠫⠱⠀⠽⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠐⠹⠱⠫⠹⠀⠺⠪⠳⠻⠀⠷⠣⠅