Tehtävä 42:

Kirjoita kahdelle nuottiriville kirjoitettu kaksiääninen melodia intervallimerkkejä käyttäen yhdelle nuottiriville. Tehtävässä on käytetty diatonisia sekä kromaattisia säveliä. Joukossa on siis myös muunnemerkittyjä nuotteja.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⡀⠣⠐⠫⠡⠫⠩⠻⠨⠹⠀⠕⠫⠐⠳⠀⠨⠽⠣⠅

⠸⠺⠹⠹⠫⠀⠟⠳⠸⠺⠀⠐⠯⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠐⠝⠏⠀⠣⠫⠡⠫⠻⠫⠀⠳⠻⠫⠨⠙⠚⠀⠮⠣⠅

⠸⠎⠝⠀⠩⠸⠻⠳⠪⠩⠳⠀⠺⠪⠳⠐⠋⠛⠀⠽⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠐⠱⠛⠊⠳⠊⠚⠀⠩⠳⠪⠡⠳⠛⠋ ⠵⠣⠅

⠜⠌⠇⠐⠺⠑⠛⠫⠛⠓⠀⠡⠻⠩⠻⠹⠑⠙⠀⠾⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠡⠐⠳⠓⠣⠋⠸⠳⠐⠹⠀⠳⠓⠡⠙⠸⠳⠣⠐⠫⠣⠅

⠜⠌⠇⠣⠐⠺⠚⠡⠓⠣⠫⠺⠀⠡⠹⠙⠐⠓⠻⠨⠹⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲

⠜⠌⠇⠐⠪⠻⠚⠊⠺⠀⠹⠪⠨⠱⠛⠑⠀⠫⠱⠙⠚⠊⠓⠀⠻⠻⠻⠧⠣⠅

⠐⠻⠸⠪⠐⠑⠩⠙⠱⠀⠪⠐⠹⠻⠊⠛⠀⠨⠹⠺⠋⠑⠙⠚⠀⠸⠪⠪⠪⠧⠣