Tehtävä 42: Yhdistä melodiat intervalleiksi, mukana muunnemerkkejä

Kirjoita kahdelle nuottiriville kirjoitettu kaksiääninen melodia intervallimerkkejä käyttäen yhdelle nuottiriville. Tehtävässä on käytetty diatonisia sekä kromaattisia säveliä. Joukossa on siis myös muunnemerkittyjä nuotteja.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠣⠐⠫⠡⠫⠩⠻⠨⠹⠀⠕⠫⠐⠳⠀⠨⠽⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠸⠺⠹⠹⠫⠀⠟⠳⠸⠺⠀⠐⠯⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠝⠏⠀⠣⠫⠡⠫⠻⠫⠀⠳⠻⠫⠨⠙⠚⠀⠮⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠸⠎⠝⠀⠩⠸⠻⠳⠪⠩⠳⠀⠺⠪⠳⠐⠋⠛⠀⠽⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠱⠛⠊⠳⠊⠚⠀⠩⠳⠪⠡⠳⠛⠋ ⠵⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠐⠺⠑⠛⠫⠛⠓⠀⠡⠻⠩⠻⠹⠑⠙⠀⠾⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠩⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠡⠐⠳⠓⠣⠋⠸⠳⠐⠹⠀⠳⠓⠡⠙⠸⠳⠣⠐⠫⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠣⠐⠺⠚⠡⠓⠣⠫⠺⠀⠡⠹⠙⠐⠓⠻⠨⠹⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠌⠇⠐⠪⠻⠚⠊⠺⠀⠹⠪⠨⠱⠛⠑⠀⠫⠱⠙⠚⠊⠓⠀⠻⠻⠻⠧⠣⠅
 ⠜⠌⠇⠐⠻⠸⠪⠐⠑⠩⠙⠱⠀⠪⠐⠹⠻⠊⠛⠀⠨⠹⠺⠋⠑⠙⠚⠀⠸⠪⠪⠪⠧⠣