Tehtävä 44: Yhdistä melodiat intervalleiksi (mukana muunnemerkkejä)

Kirjoita seuraavassa tehtävässä kunkin tehtäväkohdan kaksi itsenäistä stemmaa intervallimerkkejä käyttäen yhdelle nuottiriville. Tässä tehtävässä jotkut sävelistä ovat ylennettyjä, alennettuja tai palautettuja. Huomioithan avaimen mukaisen intervallien lukusuunnan!

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠏⠣⠫⠡⠫⠀⠳⠊⠓⠐⠝⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠝⠺⠹⠀⠺⠙⠚⠸⠝⠣⠅

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠪⠫⠣⠫⠡⠫⠀⠛⠣⠋⠡⠫⠘⠎⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠹⠹⠺⠹⠀⠊⠓⠩⠳⠈⠎⠣⠅

C.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠫⠳⠻⠪⠀⠩⠊⠚⠓⠘⠚⠸⠏⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠘⠳⠺⠪⠹⠀⠩⠙⠑⠚⠈⠚⠘⠏⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠺⠳⠐⠹⠚⠊⠀⠻⠊⠑⠗⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠱⠺⠸⠫⠑⠙⠀⠹⠑⠘⠛⠗⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠊⠓⠻⠑⠋⠻⠀⠣⠋⠡⠋⠙⠚⠎⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠙⠚⠪⠚⠙⠱⠀⠩⠘⠛⠓⠋⠑⠡⠟⠣⠅

F.

⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠊⠓⠻⠑⠋⠻⠀⠩⠓⠊⠋⠩⠙⠕⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠛⠋⠱⠚⠙⠱⠀⠙⠩⠙⠘⠓⠋⠟⠣⠅

G.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠻⠳⠫⠹⠀⠸⠪⠓⠙⠕⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠱⠫⠹⠘⠳⠀⠸⠹⠙⠊⠟⠣⠅

H.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
 ⠜⠼⠇⠸⠛⠡⠛⠩⠛⠚⠣⠚⠊⠚⠙⠀⠊⠚⠛⠑⠞⠣⠅
 ⠜⠼⠇⠸⠑⠙⠑⠑⠋⠙⠋⠋⠀⠛⠑⠑⠚⠈⠞⠣⠅