Tehtävä 58: Kahdenna kahdentamista edellyttävät merkit

Tämän tehtävän nuotit sisältävät merkkejä, jotka ovat kahdennettavissa. Näihin melodioihin ne on kirjoitettu kuitenkin auki. Tunnista kahdentamista edellyttävät tilanteet ja kirjoita melodia kahdennettuja merkkejä käyttäen alle. Huomaathan, että näitä melodioita ei ole tehty ensisijaisesti soittamista varten. Melodioilla voi siis harjoitella nuotinlukua ja soittaa niitä instrumentilla, mutta ne eivät välttämättä ole kaikilta osin ihanteellisia soitettavia.

Tämä tehtävä kannattaa täyttää siten, että copy paste-toiminnolla kopioit kunkin tehtäväkohdan nuottitekstin vastauskohtaan. Tämän jälkeen muokkaat ainoastaan kahdennettavia merkkejä, eikä sinun tarvitse käyttää aikaa varsinaisten nuottimerkkien uudelleenkirjoittamiseen. Jos kopioit tehtävän sellaisenaan mihin tahansa tekstieditoriin, voit hyvin muokata varsinaista tehtäväkohtaa, jolloin vältät kopioimisen ja liittämisen.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠹⠴⠫⠬⠋⠬⠋⠬⠋⠬⠋⠬⠀⠛⠬⠛⠬⠛⠬⠛⠬⠋⠬⠑⠬⠹⠬⠣⠅⠀

B.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠳⠆⠊⠓⠛⠆⠓⠋⠙⠆⠑⠛⠑⠀⠆⠛⠑⠑⠙⠴⠋⠴⠛⠴⠑⠴⠙⠬⠙⠬⠣⠅⠀

C. ⠀

⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠙⠼⠋⠼⠑⠼⠛⠼⠓⠼⠋⠼⠛⠼⠊⠼⠣⠅

D.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠓⠬⠛⠬⠳⠬⠛⠬⠋⠬⠻⠬⠀⠋⠬⠛⠬⠓⠬⠊⠴⠓⠴⠑⠴⠛⠬⠸⠚⠬
⠐⠹⠴⠹⠴⠹⠴⠧⠣⠅

E.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠄⠆⠐⠋⠬⠙⠬⠋⠬⠆⠛⠬⠛⠬⠛⠬⠆⠛⠬⠑⠬⠛⠬⠆⠓⠴⠋⠴⠙⠬
⠀⠆⠐⠛⠴⠑⠴⠚⠼⠹⠴⠹⠴⠧⠣⠅