Tehtävä 59: Kahdenna kahdennettavissa olevat merkit

Tämän tehtävän nuotit sisältävät merkkejä, jotka ovat kahdennettavissa. Näihin melodioihin ne on kirjoitettu kuitenkin auki. Tunnista kahdentamista edellyttävät tilanteet ja kirjoita melodia kahdennettuja merkkejä käyttäen alle. Kaikki tämän tehtävän merkit eivät kuitenkaan ole kahdennettavissa. Mikäli tehtävän merkkejä ei voi kahdentaa, jätä vastaus tyhjäksi. Tämän tehtävän kuudestoistaosanuotit olisivat pitkälti ryhmiteltävissä. Tähän tehtävään nuotteja ei kuitenkaan ole ryhmitelty, jotta ryhmittelysääntöjen ajatteleminen ei söisi keskittymistä nyt harjoittelemaltamme asialta. Huomaathan, että näitä melodioita ei ole tehty ensisijaisesti soittamista varten. Melodioilla voi siis harjoitella nuotinlukua ja soittaa niitä instrumentilla, mutta ne eivät välttämättä ole kaikilta osin ihanteellisia soitettavia.

Tämä tehtävä kannattaa täyttää siten, että copy paste-toiminnolla kopioit tehtävän melodian vastauskohtaan. Tämän jälkeen muokkaat ainoastaan kahdennettavia merkkejä, eikä sinun tarvitse käyttää aikaa varsinaisten nuottimerkkien uudelleenkirjoittamiseen. Jos kopioit tehtävän sellaisenaan mihin tahansa tekstieditoriin, voit hyvin muokata varsinaista tehtäväkohtaa, jolloin vältät kopioimisen ja liittämisen.

Tässä tehtävässä on muutamassa kohdassa jouduttu jakamaan yksi pitkä tahti useammalle riville. Tahdin jatkumista seuraavalla rivillä ilmaistaan pistenuottikirjoituksessa merkillä [⠐]. Tämä merkki kirjoitetaan välittömästi katkeavan tahdin sisältävän rivin viimeisen nuotin perään.

A.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠋⠬⠋⠬⠓⠬⠓⠬⠛⠬⠑⠴⠚⠬⠐⠊⠬⠀
  ⠐⠓⠴⠋⠬⠷⠴⠿⠴⠵⠴⠾⠴⠙⠬⠨⠙⠬⠐⠹⠬⠣⠅⠀

B.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠊⠬⠩⠓⠬⠊⠬⠛⠬⠡⠓⠴⠛⠴⠓⠴⠋⠴⠀
  ⠐⠑⠼⠸⠛⠬⠊⠬⠐⠑⠬⠛⠴⠊⠴⠨⠱⠴⠣⠅⠀

C.

⠀⠀⠀⠣⠼⠙⠲
⠨⠜⠄⠆⠐⠊⠬⠩⠓⠬⠊⠬⠙⠄⠴⠮⠬⠆⠚⠴⠊⠴⠚⠴⠡⠳⠬
⠀  ⠆⠨⠙⠴⠑⠴⠙⠴⠆⠚⠬⠊⠬⠓⠬⠛⠄⠴⠿⠴⠻⠴⠣⠅⠀

D.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠫⠬⠋⠬⠓⠬⠻⠴⠱⠴⠀⠋⠬⠙⠴⠚⠼⠑⠴⠝⠴⠣⠅⠀

E.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠄⠆⠐⠋⠣⠋⠡⠋⠆⠙⠋⠓⠆⠛⠋⠛⠆⠑⠛⠊⠀⠆⠚⠊⠓⠆⠪⠛⠆⠫⠑⠆⠹⠄⠣⠅ 

F.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠋⠬⠯⠬⠿⠬⠷⠴⠮⠴⠓⠴⠋⠬⠯⠴⠿⠴⠷⠴⠮⠬⠓⠬⠀
  ⠨⠙⠬⠐⠓⠴⠊⠴⠽⠴⠮⠬⠷⠬⠑⠬⠛⠴⠸⠚⠴⠽⠴⠣⠅⠀

G.

⠀⠀⠀⠩⠩⠼⠙⠲
⠨⠜⠄⠆⠐⠊⠬⠚⠴⠊⠴⠆⠓⠴⠊⠴⠓⠴⠆⠛⠬⠑⠬⠛⠬⠐
   ⠆⠸⠿⠬⠿⠬⠿⠬⠆⠐⠷⠴⠮⠴⠿⠴⠀
   ⠆⠐⠓⠴⠊⠬⠓⠬⠆⠛⠬⠓⠬⠛⠴⠆⠯⠴⠸⠷⠴⠮⠴⠐
   ⠆⠐⠾⠴⠽⠴⠯⠴⠑⠴⠑⠴⠣⠅

H.

⠀⠀⠀⠼⠙⠲
⠨⠜⠐⠓⠴⠛⠴⠋⠴⠑⠬⠙⠴⠙⠴⠹⠴⠣⠅